SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA IGRALNIŠKIH PROMOCIJ

Spodaj so navedeni splošni pogoji in določila ("pravila"), ki veljajo za vse ponudbe, promocije in tekmovanja z nagradami (skupno "promocije"), ki se oglašujejo ali so dostopne prek spletnega mesta na naslovu www.pokerstarscasino.eu ("spletno mesto") in/ali programa GUI ("igralni program"). Vse promocije organizira družba TSG Interactive Gaming Europe Limited ("mi"/"nas"/"naš"/"naša družba"), ki ima v lasti spletno mesto in ga upravlja. Kjer je uporabljen izraz "skupina" in kjer smisel besedila to dopušča, ta pomeni TSG Interactive Gaming Europe Limited skupaj z njenimi podružnicami in morebitnimi krovnimi družbami ter podružnicami teh krovnih družb in morebitnimi družbami, ki so povezane s skupino podjetij "The Stars Group".

Za sodelovanje v posamezni promociji se vsak udeleženec ("udeleženec"/"ti") tukaj strinja, da bo zavezan k naslednjemu (kot lahko velja): (i) tem pravilom; (ii) pogodbi za končnega uporabnika, ki ureja uporabo spletnega mesta ("EULA"); (iii) pravilom turnirjev, ki urejajo sodelovanje na turnirjih na spletnem mestu ("pravila turnirjev"); in (iv) morebitnim posebnim pogojem in določilom posamezne promocije, ki so lahko prikazani na spletnem mestu ("posebni pogoji").

1. Izpolnjevanje pogojev

1.1 Za sodelovanje v promocijah moraš: (a) prebivati ali igrati v pristojnosti, kjer sta tako tvoja igra na spletnem mestu kot sodelovanje v promociji zakonita; in (b) imeti 18 (osemnajst) let oziroma biti polnoleten po zakonodaji države, v kateri živiš (katerakoli omejitev je višja). Mi ali z naše strani pooblaščena tretja oseba lahko od tebe kadarkoli zahteva dokazilo o starosti in/ali identiteti, ti pa si dolžan na zahtevo predložiti veljaven potni list ali drug veljaven uradni dokument s sliko, da se preverita tvoja starost in/ali identiteta ter izpolnijo razumne zahteve naše Službe za varnost. Če ne boš predložil zahtevanih dokazil v skladu z našimi razumnimi zahtevami, boš samodejno izključen iz promocije in lahko izgubiš vse pravice, nagrade ali sredstva, ki si jih pridobil ali so ti bila dodeljena, zanje pa ne boš prejel nobenega nadomestila. 

1.2 Vsak udeleženec promocije mora biti ista oseba, katere ime je navedeno na igralnem računu ("račun Stars"), prijavljenem na našem spletnem mestu, da lahko sodeluje v promociji (če je igralni račun Stars potreben v skladu s posebnimi pogoji). S sodelovanjem v promociji nam tukaj potrjuješ, da so tvoje ime, priimek, naslov in osebni podatki, prijavljeni in prikazani na tvojem računu Stars, točni in veljavni. Če ne boš predložil veljavnega dokazila o svojem imenu, naslovu ali drugih osebnih podatkih v skladu z našimi razumnimi zahtevami, boš izključen ali diskvalificiran iz promocije in lahko izgubiš vse pravice, nagrade ali sredstva, ki so ti bila dodeljena, zanje pa ne boš prejel nobenega nadomestila.  

1.3 Zaposlenim v skupini, njihovim sorodnikom in vsem osebam, pridruženim ali drugače povezanim z njo, ni dovoljeno sodelovati v nobeni promociji. V ta namen pojem "sorodnik" med drugim zajema ženo, moža, partnerja, starše, bratrance, sestrične, otroka, brata ali sestro, vendar ni omejen le nanje, in pojem "povezan" zajema cimra ali sostanovalca takšnega zaposlenega. 

1.4 Kadar je osebam, ki se nahajajo v določeni pristojnosti, prepovedano sodelovati v promociji ali je promocija namenjena le določeni pristojnosti, bo to navedeno v posebnih pogojih. 

Da se izognemo dvomom, kjer promocija vključuje: (i) brezplačno pot do vstopa; ali (ii) zahtevo po igranju za denar za sodelovanje in v obeh primerih, če je ponujena denarna nagrada ali protivrednost v denarju, je prebivalcem držav ene od teh prepovedanih pristojnosti izrecno prepovedano sodelovati v takšni promociji. 

2. Ravnanje udeležencev 

2.1 Pri nas lahko imaš le en račun Stars, ki ga moraš uporabiti, če želiš sodelovati v promociji. Poleg tega ne smeš dovoliti nobeni tretji osebi, da sodeluje v promociji z uporabo tvojega računa Stars.

2.2 Če izvemo za morebitno goljufijo, prevaro, kršitev, nepošteno ali podobno dejanje v povezavi s tvojim sodelovanjem v promociji, ali kadar kršiš ta pravila, EULA ali pravila turnirjev, si pridržujemo absolutno pravico, da te samodejno izločimo ali razveljavimo tvoje sodelovanje. Če se goljufija, prevara, kršitev, nepoštenost ali podobno dejanje ugotovi šele potem, ko ti je že bila dodeljena nagrada, nam boš moral nagrado na zahtevo vrniti (ali ponuditi nadomestilo) in to takoj, ko prejmeš naše obvestilo.

2.3 V času trajanja posamezne promocije bodo naša ekipa in/ali naši pooblaščenci uveljavili stroga pravila glede obnašanja vseh udeležencev. Pridržujemo si pravico, da proti vsakemu udeležencu, ki prekrši ta pravila, EULA, pravila turnirjev ali posebna pravila in/ali deluje prevarantsko ali nepošteno, sprejmemo ustrezne ukrepe, ki vključujejo izključitev, suspenzijo ali diskvalifikacijo iz promocije in/ali programske opreme, zaseg morebitnih nagrad ali daril (kot določa 3. člen v nadaljevanju), ki so mu bile dodeljene in/ali bi bile sicer podeljene tistemu udeležencu, vendar ne omejeno nanje. O tem, katero dejanje ali obnašanje predstavlja kršitev teh pravil ali promocije, ali kaj predstavlja prevaro ali nepošteno dejanje v povezavi z uporabnikovim ravnanjem v času sodelovanja v promociji, odločamo izključno mi na podlagi naše presoje. Če se goljufija, prevara, kršitev, nepoštenost ali podobno dejanje ugotovi šele potem, ko ti je že bila dodeljena nagrada ali darilo, nam boš moral to na zahtevo vrniti (ali ponuditi nadomestilo) takoj, ko prejmeš naše obvestilo.

2.4 Igralci, ki bodo polagali "varne" stave, da bi dokončali igralniški izziv, bodo izključeni iz promocije. Med varne stave med drugim spada stava na črno/rdeče pri ruleti. V primeru 65- ali več odstotnega pokritja mize rulete, vključno z mizo rulete z delivcem v živo, s stavo ne bodo zaslužene nagradne (ali odkupne točke). Igro bo pregledalo naše vodstvo in njegova odločitev bo končna.

3. Nagrade/darila

3.1 Na spletnem mestu bomo navedli tako trajanje kot zaključni dan vsake promocije in morebitne omejitve glede števila sodelujočih, ki jih bomo sprejeli pred njenim zaključkom. Ta informacija bo na voljo skupaj z opisom posamezne nagrade ("nagrada") ali darila v ponudbi ("darilo"), vendar ne bo navedena v teh pravilih. 

3.2 Da se izognemo dvomom, je tukaj pojasnjeno, da nagrade ali darila v ponudbi in/ali ostali izdelki, ki bodo podeljeni v sklopu promocije, niso prenosljivi in jih ni možno zamenjati za denar kakor tudi ne dati, dodeliti, prodati ali zamenjati s katerokoli drugo osebo. 

3.3 Pridržujemo si pravico, da ponudimo denarno alternativo za vse nagrade ali darila. Ne boš imel pravice zahtevati plačila denarne alternative, razen če se ne odločimo drugače. Denarna vrednost vsake nagrade ali darila (če se odločimo ponuditi denarno alternativo v kateri od ponujenih promocij) bo določena v posebnih pogojih.

3.4 Če posebni pogoji ne določajo drugače, bodo prejemniki nagrad/daril obveščeni v roku 30 (trideset) dni od njihove osvojitve po telefonu, elektronski pošti ali prek druge oblike komunikacije, kot bo določeno za vsako promocijo v posebnih pogojih. Vsak sodelujoči v promociji je dolžan zagotoviti veljavnost in pravilnost kontaktnih podatkov in elektronskega naslova na svojem računu Stars. Nagrado/darilo ti bomo poslali šele potem, ko boš obveščen o osvojenih dobitkih. Nagrade/darila bodo dodana le na tvoj račun Stars ali poslana na naslov, ki je na njem prijavljen (kot velja).

3.5 Nagrade/darila je treba prevzeti v 30 (trideset) dneh od našega obvestila o osvojenih dobitkih, razen če ni določeno drugače. Če nagrade/darila ne prevzameš v tem času, bo tvoja nagrada/darilo nična. Nične nagrade so lahko ponovno izžrebane in ponujene drugemu udeležencu ali ponujene v sklopu druge promocije.

3.6 Po prejemu obvestila o osvojeni nagrade ali upravičenosti do prejema darila, ti bo nagrada/darilo poslano ali dano na razpolago najkasneje 90 (devetdeset) dni po zaključku promocije. Upoštevaj, da če se del nagrade/darila nanaša na dogodek, ki se bo odvil ob kasnejšem datumu, bo nagrada/darilo na voljo za uporabo šele na ta datum. 

3.7 Nagrade/darila so odvisne od razpoložljivosti. Če nagrada/darilo ni razpoložljivo, si pridržujemo pravico, da ponudimo alternativno nagrado/darilo podobne vrednosti in specifikacij.

3.8 Dobavitelj nagrade ali darila lahko določi tudi dodatne pogoje in določila ("pravila tretje osebe") za prevzem in/ali uporabo določene nagrade ali darila. Ne prevzemamo odgovornosti za tvoje neupoštevanje takšnih pravil tretje osebe. Poleg tega boš morda moral z nami skleniti ločen obvezujoč dogovor glede pogojev, ki urejajo nagrado in/ali uporabo kateregakoli dela nagrade in/ali darila. Neupoštevanje teh pogojev lahko vodi do zasega nagrade/darila.

3.9 Nagrajenci niso na noben način upravičeni niti pooblaščeni, da nas brez našega ustreznega predhodnega pisnega dovoljenja zavežejo h kakršnikoli pogodbi, izdatkom ali stroškom.

3.10 Nobena nagrada ali darilo ne bo podeljeno udeležencu, ki:

3.10.1 iz kakršnegakoli razloga po veljavni zakonodaji ne bi smel prejeti in/ali uporabiti nagrade/darila, ali če bi bila podelitev nagrade/darila takemu udeležencu nezakonita; ali

3.10.2 se je odjavil ali izključil iz igranja, sodelovanja ali prejemanja sporočil o naših izdelkih ali storitvah, ki omogočajo osvojiti nagrado ali darilo.

3.11 Vsak udeleženec, ki prejme nagrado/darilo v sklopu katerekoli promocije, je sam odgovoren za plačilo vseh carin, davkov ali stroškov v zvezi s prejeto nagrado/darilom ustreznemu organu, ne glede na to, ali gre za zadržani davek iz naslova plačila za nagrado/darilo ali davek iz naslova prejetja nagrade/plačila, kot to določa veljavna zakonodaja. Če smo dolžni zadržati davek iz naslova nagrade/darila, boš prejel nižji znesek od objavljene nagrade/darila.

4. Izzivi, naloge in sestavljanke

4.1 Za merjenje napredka se morajo igralci prijaviti s pritiskom na "Začni" v oknu "Izzivi". Igre, odigrane pred prijavo, ne bodo upoštevane pri napredku.

4.2 Minimalni znesek vložka in/ali stopnja vstopnine bosta prikazana v oknu "Izzivi" in določena glede na zgodovino igranja in preference.

5. Varovanje zdravja

5.1 Upoštevati moraš vse zdravstvene in varnostne smernice in/ali navodila v zvezi s sodelovanjem v promociji, ki jih objavimo mi ali s katerimi bi moral biti tudi sicer seznanjen, in spoštovati vse ustrezne zakonske in pravne zahteve. Zaradi neupoštevanja danih navodil si lahko izločen iz promocije.

5.2 Zagotoviti moraš varovanje svojega zdravja pri udeležbi kateregakoli dogodka ali dejavnosti, ki so del promocije ali nagrade/darila. Morebitno obnašanje ali ravnanje, za katerega menimo, da predstavlja zdravstveno ali varnostno tveganje (vključno s kakršnimkoli neprimernim vedenjem, fizičnim ali psihičnim, vendar ne omejeno nanje), bo vodilo do takojšnje izločitve.

5.3 Sprejeti moraš vse potrebne ukrepe za zagotovitev svojih varnostnih standardov in splošne ustreznosti za sodelovanje v promociji ter se zavedati, da sodeluješ v promociji na lastno odgovornost.

5.4 Obvestiti nas moraš o morebitnem zdravstvenem ali kakršnemkoli drugem stanju, ki bi lahko pomenilo, da nisi primeren za sodelovanje v promociji, takoj ko izveš zanj. Pridržujemo si pravico, da ti odvzamemo mesto v promociji ali dodelitev nagrade ali darila (če je primerno), in sicer brez odgovornosti ali nadomestila, če presodimo, da lahko sebe ali druge izpostaviš nevarnosti bolezni, poškodbe ali odpovedi, motnji ali omejitvi promocije.

6. Lastniške pravice

6.1 Ta 6. člen velja le, če se v promociji zahteva, da nam kot del sodelovanja v njej pošlješ v presojo vsebino, kot so med drugim kratke zgodbe, članki, blogi, glasovno-vizualni posnetki, prizori in fotografije (skupno "vsebine").

6.2 Zagotavljaš in se zavezuješ, da si lastnik celotnega gradiva in elementov vsebine, ki jo pošlješ, ter/ali da imaš pooblastilo in pisno dovoljenje za uporabo in izkoriščanje vsebine v sklopu katerekoli promocije in si pridobil vsa potrebna dovoljenja, pooblastila in privolitve za vključitev morebitnih oseb ali gradiva, ki se pojavlja v tvoji vsebini. Poleg tega potrjuješ, da s pošiljanjem vsebine tukaj daješ brezpogojno, nepreklicno, neizključno, brezplačno, v celoti prenosljivo in trajno dovoljenje za uporabo, objavo ali posredovanje ali za pooblastitev tretje osebe, da uporabi, objavi ali posreduje vsebino v kakršnikoli obliki in na katerikoli platformi, trenutno že znani ali naknadno razviti, brez kakršnegakoli plačila tebi ali tretji osebi, ki se pojavlja v vsebini.

6.3 Zagotavljaš, da v tvoji vsebini niso prisotne, vključene ali uporabljene osebe, mlajše od 18 (osemnajst) let, in da ta vsebina ni rasistična, nespodobna, slabšalna, grozeča ali nadlegujoča, opravljiva, zavajajoča, goljufiva, nasilna do posameznikove zasebnosti, žaljiva ali obrekovalna do katerekoli osebe ter tudi drugače ne vsebuje ali dopušča česarkoli nezakonitega. Zagotavljaš, da video material, ki nam ga pošlješ, ne krši nobenega patenta, blagovne znamke, poslovne skrivnosti, avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, lastniških pravic ali pravic do zasebnosti nobene osebe ali posameznika. Strinjaš se, da v vsebini ne boš vključil ali uporabil ničesar: (i) kar lahko razburi ali škoduje ostalim; (ii) kar napada, nadleguje, ogroža ali ustrahuje posameznika ali skupino posameznikov na podlagi kakršnekoli klasifikacije, med drugim vključno z religijo, spolom, spolno usmerjenostjo, raso, barvo, veroizpovedjo, etnično pripadnostjo, narodnim poreklom, državljanstvom, starostjo, zakonskim stanom, vojaškim statusom ali invalidnostjo; (iii) kar bi pomenilo ali kakorkoli drugače spodbujalo kriminalno dejanje ali omogočilo civilno odgovornost; ali (iv) kar je namenjeno za komercialne namene, med drugim vključno s predložitvijo materiala, katerega namen bi bilo zbiranje sredstev ali promoviranje, oglaševanje ali nagovarjanje na prodajo kakršnihkoli izdelkov ali storitev.

6.4 Potrjuješ, da nam svojo vsebino pošlješ po lastni presoji in na lastno odgovornost ter da si sam v celoti odgovoren za vse elemente, ki jih vsebuje. Strinjaš se, da nismo dolžni predhodno predvajati, nadzorovati, pregledati ali obdelati vsebine, ki si nam jo poslal v sklopu katerekoli promocije.

6.5 Strinjaš se, da lahko mi ali pooblaščene tretje osebe v našem imenu po lastni presoji zavrnemo objavo vsebine, ki si jo poslal, jo odstranimo, skrajšamo, obrežemo ali uredimo (in dovoliš nam, da izvedemo karkoli od tega, če se nam to zdi potrebno) in da je nismo dolžni uporabiti, naložiti, objaviti in/ali prenesti na naše spletno mesto ali katerikoli drugi medij.

7. Omejitev odgovornosti

7.1 S sodelovanjem v katerikoli promociji tukaj soglašaš, da oprostiš, razrešiš in odvežeš našo družbo, njene zakonite zastopnike, partnerje, podružnice, agencije in ustrezne uradnike, direktorje, zaposlene in agente naše skupine vseh morebitnih izdatkov, stroškov škode, izgub, dejanj ali postopkov s tvoje strani (ali tretje osebe v tvojem imenu) ("zahtevki"), ki nastanejo kot posledica tvojega sodelovanja v promociji in/ali morebitne nagrade/darila, ki ti je bila podeljena kot rezultat tega sodelovanja, pri čemer mi ne prevzemamo nikakršne odgovornosti v povezavi s takšnimi zahtevami (razen plačilo morebitnih izdatkov in stroškov, ponujenih kot del nagrade (morebiti) v sklopu promocije). Ta omejitev ne vključuje morebitne naše odgovornosti do tebe za: (i) malomarnost; (ii) smrt ali telesno poškodbo zaradi naše malomarnosti ali malomarnosti naših zaposlenih; (iii) goljufivega zavajanja; ali (iv) vsakršno odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti z veljavno zakonodajo.

7.2 Na podlagi člena 7.1 zgoraj se zavedaš in strinjaš, da mi, naša skupina ali naši partnerji, vključno z našimi ustreznimi uradniki, direktorji, zaposlenimi, nasledniki ali pooblaščenci, vendar ne omejeno nanje, v najširšem pomenu, ki ga določa veljavna zakonodaja, ne glede na vrsto dejanja, v nasprotju, v škodo ali drugače, pod nobenim pogojem odgovorni do tebe ali katerekoli tretje osebe za: (i) kakršnokoli posredno, posebno, zgledno, kazensko, naključno, posledično (vključno s škodo za prekinitev poslovanja, izgubo poslovanja in ostalih dobičkov, izgubo programov, stroške nadomestitve opreme ali programov ali izgube zapisov, informacij ali podatkov, vendar ne omejeno nanje), ali kakršnokoli drugo škodo, ki nastane v kakršnikoli zvezi s tvojim sodelovanjem v katerikoli promociji (ali nezmožnosti za to), tudi če smo bili opozorjeni na verjetnost nastanka takšne škode; ali (ii) kakršnegakoli zahtevka, ki ga je mogoče pripisati napaki, opustitvi ali drugim nepravilnostim v promociji.

7.3 Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti v primeru neizpolnjevanja katere od naših obveznosti v zvezi s promocijo ali nagrado/darilom, če tega zaradi spleta okoliščin, ki so zunaj našega nadzora, ne moremo storiti in čeprav si lahko prizadevamo zagotoviti alternativno nagrado/darilo, če tega ne storimo, udeležencu v nobenem primeru nismo dolžni ponuditi nadomestila.

7.4 Tukaj soglašaš, da boš naši družbi, njenim zakonitim zastopnikom, partnerjem, podružnicam, agencijam in ustreznim uradnikom, direktorjem in zaposlenim naše skupine povrnil vse stroške, izgube, škode, izdatke in odgovornosti (vključno z izgubo ugleda, dobrega imena in stroški strokovnih svetovalcev), ki jih utrpimo kot posledico kršitve tvojih dolžnosti na podlagi teh pravil, EULA, pravil turnirjev ali posebnih pogojev, ali v povezavi s tvojim neupoštevanjem morebitnih navodil s strani naše skupine ali glede tvojega sodelovanja v promociji.

8. Razno

8.1 V primeru nesoglasij ali sporov glede kateregakoli vidika promocije, vključno z vsemi zadevami glede nagrajevanja nagrade/daril, upravičenostjo udeleženca do sodelovanja v promociji, obnašanjem posameznega udeleženca, teh pravil, EULA, pravil turnirjev ali posebnih pogojev, vendar ne omejeno nanje, leži končna odločitev v naši ekipi in ta odločitev je končna in zavezujoča ter ne more biti predmet ponovnega pregleda ali pritožbe s strani tebe ali katerekoli druge tretje osebe.

8.2 Če je v teh pravilih navedeno, da mora zmagovalca določiti žirija na podlagi subjektivne analize ali interpretacije, bomo za člana žirije določili neodvisnega posameznika.

8.3 V primeru zmage v katerikoli od promocij na našem spletnem mestu nam dovoljuješ in se strinjaš, da uporabimo tvoje osebne podatke (kot so med drugim tvoje ime, uporabniško ime in država izvora) za namene tvoje prepoznavnosti kot zmagovalca v skladu z vsemi morebitnimi zahtevami veljavnih zakonov. Če bi želeli, da v povezavi z udeležbo v katerikoli od takih promocij sodeluješ v reklamnih ali tržnih oglasih, te bomo najprej prosili za pisno soglasje.

8.4 Ta pravila, EULA, pravila turnirjev in morebitni ustrezni posebni pogoji predstavljajo celoten sporazum med tabo in nami v zvezi s posamezno promocijo, v kateri sodeluješ, in nadomeščajo vse predhodne predstavitve, sporazume, pogajanja ali dogovore (pisne ali ustne) med tabo in nami. Vsi pogoji, garancije, stališča in določila (izraženi ali določeni z zakonom) so v celoti izključeni, razen če ni tu določeno drugače. Neveljavnost, nezakonitost ali neizvršljivost celotnih pravil ali dela teh pravil ne vpliva in ne škoduje veljavnosti preostalih delov pravil.

8.5 Če zahtevaš izplačilo v času bonusa za nakazilo in še nisi opravil nakazila, ne boš upravičen do tega bonusa. Da bi preprečili neupravičenost igralcev brez njihove vednosti, se ob vlogi zahtevka za izplačilo pojavi sporočilo, ki te opozori, da boš izgubil bonus, če boš nadaljeval z zahtevkom.

8.6 Pridržujemo si pravico do zadržanja nagrad/daril, če obstaja razlog za sum, da gre za goljufivo nakazilo, ali da nakazilo ni bilo opravljeno z namenom, da se uporabi za igranje denarnih iger.

8.7 Pridržujemo si pravico do spremembe teh pravil, EULA, pravil turnirjev ali posebnih pogojev po lastni presoji, vključno s preklicem, spremembo ali prekinitvijo promocije, če menimo, da promocije ni mogoče izvesti, kot je določeno. Morebitne spremembe posamezne promocije bodo objavljene na spletnem mestu in tvoje nadaljnje sodelovanje v tisti promociji se bo štelo za tvoje soglasje z morebitnimi spremembami.

8.8 Ta pravila in vse zadeve v zvezi s to pogodbo se obravnavajo in so usklajene z zakoni na Malti. Nepreklicno se strinjaš, da so pod spodaj navedenimi pogoji sodišča na Malti izključno pristojna za reševanje kakršnihkoli tožbenih zahtevkov, sporov in nesoglasij v zvezi s katerokoli promocijo ter kakršnihkoli zadev, ki iz tega izhajajo. Nepreklicno se odpoveš vsem pravicam do izpodbijanja tožbenega zahtevka pred temi sodišči ali do trditve, da je bila tožba vložena pri neprimernem sodišču ali da ta sodišča niso pristojna. Nič v tem členu ne omejuje naše pravice, da začnemo proti tebi postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču, in postopek v katerikoli ali več pristojnostih ne izključuje postopka v drugih pristojnostih, sočasno ali ne, v meri, ki jo dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti.

Z morebitnimi vprašanji o promocijah se obrni na podporo uporabnikom.

Posodobljeno marca 2020.

Prenesi aplikacijo

Prenesi aplikacijo

Igraj igralniške igre na poti z aplikacijo, ki je na voljo za naprave iOS in Android.

Takojšen igralniški bonus

Igralniške igre - Pogosta vprašanja

Obišči stran Takojšen igralniški bonus za več informacij o tem, kako deluje bonus in kako ga lahko uporabiš.

Igra za denar

Chip Stack

Opravi prvo denarno nakazilo in igraj. Nakazila so varna in hitra.