OGÓLNY REGULAMIN PROMOCJI KASYNOWYCH

Poniższy ogólny regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) odnosi się do ofert, promocji z nagrodami i konkursów (łącznie „Promocje”) reklamowanych i udostępnianych poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem www.pokerstarscasino.eu („Serwis”) i/lub przez oprogramowanie GUI („Oprogramowanie”). Wszystkie Promocje organizowane są przez TSG Interactive Gaming Europe Limited (Firma”) – właściciela i operatora Serwisu. Gdy kontekst na to wskazuje, zastosowanie terminu „Grupa” odnosi się do TSG Interactive Gaming Europe Limited wraz z podmiotami zależnymi i podmiotami należącymi do spółki holdingowej TSG Interactive Gaming Europe Limited oraz dowolnymi przedsiębiorstwami zależnymi od takiej spółki holdingowej i wszelkimi firmami stowarzyszonymi z grupą firm znanych jako „The Stars Group”.

Wzięcie udziału w dowolnej Promocji jest równoznaczne z bezwarunkowym stosowaniem się uczestnika („Uczestnik”) do następujących przepisów (w odnośnych przypadkach): (I) niniejszego Regulaminu; (II) umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania regulującej korzystanie z Serwisu („EULA”); (III) zasad turniejowych regulujących udział w każdym organizowanym przez Serwis turnieju („Regulamin turniejów”); (IV) wszelkich specjalnych regulaminów odnoszących się do poszczególnych Promocji, które mogą się pojawić w Serwisie („Specjalne regulaminy”).

1. Kwalifikowalność

1.1 Żeby móc wziąć udział w dowolnej Promocji, Uczestnik musi: (a) mieszkać i grać w jurysdykcji, w której legalna jest zarówno gra w Serwisie, jak i branie udziału w Promocji; (b) mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat lub osiągnąć pełnoletniość w miejscu zamieszkania, jeśli granica ta jest wyższa. Uczestnik może na dowolnym etapie zostać poproszony o dostarczenie Firmie lub wyznaczonemu podmiotowi zewnętrznemu dokumentu potwierdzającego jego wiek i tożsamość. Wszyscy Uczestnicy muszą być w stanie przedstawić ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem wystawiony przez organ administracji państwowej, za pomocą którego można zweryfikować ich wiek i tożsamość w sposób zadowalający dział ds. bezpieczeństwa. Osoba, która nie będzie w stanie przedstawić wystarczających dokumentów, zostanie automatycznie wykluczona z udziału w Promocji i może stracić wszystkie przywileje, nagrody lub środki finansowe, które jej przyznano, bez żadnej rekompensaty. 

1.2 Każdy Uczestnik Promocji musi być tą samą osobą, której imię i nazwisko widnieje na koncie gracza („Konto Stars”) zarejestrowanego w Serwisie i użytego do uczestnictwa w Promocji (w takim zakresie, w jakim Konto Stars jest potrzebne w świetle Specjalnego regulaminu). Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem, że imię, nazwisko, adres i dane osobowe zarejestrowane na Koncie Stars są poprawne i aktualne. Osoba, która nie będzie w stanie przedstawić satysfakcjonujących, aktualnych dokumentów potwierdzających jej imię, nazwisko, adres lub inne dane osobowe, zostanie wykluczona/zdyskwalifikowana z Promocji i może stracić wszelkie przywileje, nagrody lub środki, które jej przyznano, bez żadnej rekompensaty.  

1.3 Pracownicy Grupy i ich krewni lub inne osoby w jakiś sposób powiązane z nimi lub z Grupą nie posiadają prawa do wzięcia udziału w jakiejkolwiek Promocji. W tym przypadku określenie „krewni” oznacza: małżonka, partnera, rodzica, kuzyna, dziecko lub rodzeństwo, a określenie „powiązane” odnosi się w szczególności do wszystkich osób mieszkających z pracownikami Firmy. 

1.4 Jeśli osobom przebywającym w określonej jurysdykcji nie wolno brać udziału w jakiejkolwiek części Promocji lub gdy Promocja obejmuje tylko wybraną jurysdykcję, będzie to określone w Specjalnych regulaminach. 

1.5 Gdy Promocja: (I) opiera się na bezpłatnej grze lub (II) stawia jako warunek uczestnictwa grę na prawdziwe pieniądze i (w obu przypadkach) oferuje nagrody pieniężne lub o wartości pieniężnej, mieszkańcom krajów zaliczanych do zakazanych jurysdykcjach nie wolno brać w niej udziału. 

2. Zachowania Uczestników 

2.1 Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto Stars i z niego właśnie powinien korzystać w celu wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi nie wolno też umożliwiać innej osobie wzięcia udziału w Promocji za pośrednictwem jego Konta Stars.

2.2 Jeśli Firma dowie się o jakichkolwiek nadużyciach finansowych, oszustwach, wykroczeniach, nieuczciwych zachowaniach lub innych podobnych działaniach w związku z udziałem Uczestnika w Promocji lub łamaniu Postanowień niniejszego Regulaminu, EULA lub Regulaminu Turniejów, zastrzega sobie nieograniczone prawo do automatycznej dyskwalifikacji takiego Uczestnika lub uznania udziału Uczestnika w Promocji za nieważny. Jeśli takie oszustwo, podstęp, wykroczenie, nieuczciwość lub inne podobne działanie zostanie wykryte po przyznaniu jakiejkolwiek nagrody, Uczestnik jest zobowiązany do jej zwrotu – na żądanie – (lub wypłacenia odszkodowania) Firmie w trybie natychmiastowym – zaraz po otrzymaniu od niej powiadomienia o tym.

2.3 Przez cały czas trwania dowolnej Promocji obowiązywać będą ścisłe reguły zachowania Wszystkich Uczestników i będą one egzekwowane przez pracowników Firmy lub wyznaczone przez nią osoby. Firma zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, jakie uzna za konieczne, wobec każdego Uczestnika przyłapanego na naruszeniu niniejszego Regulaminu, EULA, Regulaminu Turniejów lub Specjalnych regulaminów, podstępnym lub nieuczciwym działaniu w ramach Promocji. Działania karne mogą obejmować m.in. wykluczenie, zawieszenie udziału lub dyskwalifikację z Promocji bądź Oprogramowania albo konfiskatę wszelkich Nagród lub Prezentów (zgodnie z definicją w punkcie 3 niniejszego Regulaminu), które zostały przyznane lub normalnie zostałyby przyznane takiemu Uczestnikowi. Decyzja w sprawie tego, jakie działanie można uznać za naruszenie niniejszego Regulaminu lub zasad danej Promocji oraz co można uznać za oszustwo lub nieuczciwość w odniesieniu do postępków Uczestnika podczas udziału w Promocji, należy do Firmy – według uznania jej przedstawicieli. Jeśli takie oszustwo, podstęp, wykroczenie, nieuczciwość lub inne podobne działanie zostanie wykryte po przyznaniu jakiejkolwiek Nagrody lub Prezentu, Uczestnik jest zobowiązany do jej zwrotu – na żądanie – (lub wypłacenia odszkodowania) Firmie w trybie natychmiastowym – zaraz po otrzymaniu od niej powiadomienia o tym.

2.4 Gracze korzystający z „bezpiecznego“ obstawiania w celu zaliczenia wyzwania kasynowego zostaną wykluczeni z Promocji. Zabezpieczenie obejmuje w szczególności stawianie przy stołach do ruletki na czarne/czerwone. Obstawienie w ruletce – w tym w ruletce z krupierem na żywo – co najmniej 65% stołu spowoduje przyznanie za takie zakłady 0 punktów Reward (lub Redemption). Cała gra zostanie skontrolowana przez kierownictwo serwisu i ich decyzje będą ostateczne.

3. Nagrody/Prezenty

3.1 Firma określi w Serwisie czas trwania i ostateczny termin dołączania do danej Promocji, a także ewentualne ograniczenia dotyczące liczby uczestników, którzy zostaną przyjęci przed jej zamknięciem. Informacje te zostaną upublicznione wraz z wykazem nagród („Nagroda”) lub oferowanych gratyfikacji („Prezent”), ale nie będą wymieniane w niniejszym Regulaminie. 

3.2 Oferowanych nagród ani innych gratyfikacji czy przedmiotów przyznawanych w ramach Promocji nie można nikomu podarować, przepisać, przekazać, sprzedać ani wymienić. Nie podlegają one też refundacji. 

3.3 Firma zastrzega sobie prawo do zapewnienia zamiast Nagrody/Prezentu ekwiwalentu pieniężnego. Uczestnik nie ma prawa żądać ekwiwalentu pieniężnego bez uzyskania zgody Firmy. Wartość pieniężna każdej Nagrody lub Prezentu (o ile Firma umożliwi otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego w danej Promocji) zostanie określona w Specjalnych regulaminach.

3.4 O ile nie zaznaczono inaczej w Specjalnych regulaminach, zdobywcy Nagród lub Prezentów zostaną o nich powiadomieni w ciągu 30 (trzydziestu) dni od wygranej drogą telefoniczną, mailową lub dowolnym innym kanałem komunikacyjnym, który wskazano dla poszczególnych Promocji w Specjalnych regulaminach. Każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność za ważność i poprawność danych kontaktowych oraz adresu e-mail z jego Konta Stars. Firma nie przekaże Nagrody/Prezentu, dopóki Uczestnik nie zostanie powiadomiony o wygranych, a Nagrody/Prezenty będą przekazywane wyłącznie na Konto Stars lub wysyłane na adres powiązany z Kontem Stars (w zależności od sytuacji).

3.5 O ile nie zaznaczono inaczej, Nagrody/Prezenty muszą zostać odebrane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od powiadomienia Uczestnika o wygranej. Jeśli Uczestnik nie odbierze Nagrody/Prezentu we wskazanym czasie, ulegnie ona/on przepadkowi. Nagrody, które ulegną przepadkowi, mogą zostać ponownie udostępnione i zaoferowane innemu Uczestnikowi lub w innej Promocji.

3.6 Po powiadomieniu Uczestnika o wygranej Nagrodzie lub przysługującym mu Prezencie, Firma wyśle lub udostępni mu Nagrodę/Prezent w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia Promocji. Jeśli jednak element Nagrody/Prezentu ma związek z przyszłym wydarzeniem, Uczestnik nie będzie mógł jej/go wykorzystać aż do wyznaczonego terminu. 

3.7 Liczba Nagród/Prezentów jest ograniczona. W razie ich niedostępności Firma zastrzega sobie prawo do dostarczenia alternatywnej Nagrody/Prezentu o podobnej wartości i zbliżonym charakterze.

3.8 Dostawca Nagrody lub Prezentu może zastosować dodatkowe warunki („Regulaminy Podmiotów Zewnętrznych”) w zakresie odbioru i wykorzystania określonej Nagrody lub Prezentu, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się Uczestnika do takich Regulaminów Podmiotów Zewnętrznych. Ponadto Uczestnik może być zobowiązany do zawarcia z Firmą odrębnej umowy określającej warunki przyznania i wykorzystania dowolnego elementu Nagrody lub Prezentu. Nieprzestrzeganie takich warunków może spowodować utratę Nagrody/Prezentu.

3.9 Zwycięzcom nie przysługuje prawo, ani też nie są oni w żaden sposób upoważnieni do angażowania Firmy w zawierane umowy, poniesione wydatki lub koszty bez uprzedniej pisemnej zgody.

3.10 Nagrody ani Prezenty nie zostaną przyznane Uczestnikom, którzy:

3.10.1 jakichkolwiek powodów nie będą ich mogli w świetle stosownych przepisów prawa otrzymać i wykorzystać lub gdyby dostarczenie Nagrody lub Prezentu tym osobom było niezgodne z prawem;

3.10.2 wypisali się lub dokonali samowykluczenia z gry, uczestnictwa lub otrzymywania wiadomości na temat produktów lub usług Firmy, lub gdy dana Nagroda lub dany Prezent jest do wygrania w wyniku korzystania z takich produktów i usług.

3.11 Każdy Uczestnik otrzymujący Nagrodę lub Prezent w ramach dowolnej Promocji ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich ceł, podatków lub innych opłat, które mogą być należne właściwym organom – czy to w formie podatku od Nagrody lub Prezentu potrącanego u źródła czy podatku wiążącego się z otrzymaniem Nagrody lub Prezentu – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli Firma jest zobowiązana do potrącenia podatku od Nagrody lub Prezentu, otrzymywana przez Uczestnika kwota będzie mniejsza niż reklamowana.

4. Wyzwania, misje, układanki

4.1 Do każdego z wyzwań trzeba się najpierw zgłosić, klikając przycisk „Start” w oknie z wyzwaniami. Inaczej postępy nie są rejestrowane. Żadne gry ani rozdania rozegrane przed zgłoszeniem udziału w wyzwaniu nie będą się liczyć.

4.2 Minimalne liczące się stawki lub poziomy wpisowego są wyświetlone w oknie z wyzwaniami. Są one uzależnione od wcześniejszych gier i preferencji gracza.

5. Przepisy bezpieczeństwa

5.1 Uczestnicy winni przestrzegać wszelkich otrzymanych od Firmy wytycznych i/lub instrukcji odnośnie do ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa lub innych, których powinni być świadomi, uczestnicząc w danej Promocji, i przestrzegać wszelkich obowiązujących wymogów prawnych i przepisów. Niezastosowanie się do jakichkolwiek otrzymanych wytycznych może spowodować wykluczenie z Promocji.

5.2 Uczestnicy są zobowiązani do podjęcia w rozsądnych granicach wszelkich kroków w celu ochrony własnego zdrowia i zapewnienia sobie bezpieczeństwa podczas uczestnictwa we wszystkich turniejach i wydarzeniach będących częścią Promocji lub Nagrody/Prezentu. Każde zachowanie lub działanie, które Firma może uznać za stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa lub grożące interwencją medyczną (w tym m.in. zachowanie agresywne w sensie fizycznym i psychologicznym), będzie prowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji.

5.3 Uczestnik jest zobowiązany do podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia standardów bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania podczas uczestnictwa w Promocji i potwierdza, że udział w Promocji podejmuje na własne ryzyko.

5.4 Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia Firmy o ewentualnych medycznych lub innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w Promocji, jak tylko się dowie o zaistnieniu takich przeciwwskazań. Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia Uczestnikowi brania udziału w Promocji lub przyznania mu Nagrody lub Prezentu (w zależności od sytuacji) bez odszkodowania lub innych zobowiązań, jeśli – w opinii przedstawicieli Firmy – Uczestnik może narazić siebie lub innych na ryzyko zachorowania lub uszkodzenia ciała, bądź też spowodować odwołanie, zakłócenie lub skrócenie Promocji.

6. Prawa własności

6.1 Niniejszy punkt Regulaminu (6.) ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy Promocja wymaga dostarczenia przez Uczestnika treści będących jednym z wymogów kwalifikacyjnych takiej Promocji, a w szczególności, gdy obejmuje opowiadania, artykuły, blogi, nagrania audiowizualne, fotosy i fotografie (łącznie „Treści”).

6.2 Uczestnik niniejszym zapewnia, że jest właścicielem wszystkich materiałów i elementów zawartych w Treściach, które dostarcza oraz/lub że posiada prawo (w formie wyrażonej na piśmie zgody) do wykorzystania ich w ramach danej Promocji i że zapewnił sobie wszelkie zgody, autoryzacje i zezwolenia na uwzględnienie w Treściach dowolnych osób lub materiałów w nich występujących. Ponadto potwierdza, że dostarczając Treści udziela Firmie bezwarunkowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, w pełni zbywalnej, wieczystej, obowiązującej na całym świecie licencji na używanie, publikowanie lub transmitowanie Treści lub na uprawnianie podmiotów zewnętrznych do ich używania, publikowania lub transmitowania w dowolnym formacie, na jakiejkolwiek platformie, zarówno obecnie znanej, jak i mogącej się pojawić w przyszłości, bez żadnego wynagrodzenia.

6.3 Uczestnik gwarantuje, że Treści nie prezentują i nie wykorzystują żadnej osoby, która nie ukończyła 18 (osiemnastu) lat, nie zawierają treści rasistowskich, obscenicznych, obraźliwych, napastliwych, stanowiących oszustwo lub zniesławienie, naruszających czyjąś prywatność, gróźb, oszczerstw, czy też w inny sposób stanowiących naruszenie prawa lub tolerujących takie naruszenie. Uczestnik gwarantuje, że dostarczone przez niego materiały wideo nie naruszają żadnego patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich lub innej wartości intelektualnej ani żadnych innych praw własności lub prywatności żadnej jednostki czy podmiotu. Uczestnik zobowiązuje się nie zawierać i nie przedstawiać w dostarczanych Treściach żadnych przekazów, które: (I) mają na celu skrzywdzenie innych osób lub zaszkodzenie im; (II) można odebrać jako prześladowanie, dręczenie, poniżanie lub zastraszanie jednostki lub grupy osób na podstawie jakichkolwiek kryteriów, w tym między innymi religii, płci, orientacji seksualnej, rasy, koloru skóry, wyznania, pochodzenia etnicznego, narodowości, obywatelstwa, wieku, stanu cywilnego, stosunku do służby wojskowej czy niepełnosprawności; (III) stanowią czyny przestępcze, zachęcają do nich, lub mogą powodować odpowiedzialność cywilną; (IV) są przeznaczone do celów komercyjnych, w tym między innymi zbierania funduszy, promowania, reklamowania lub zachęcania do zakupu jakichkolwiek dóbr czy usług.

6.4 Uczestnik potwierdza, że wysyłając do Firmy Treści, robi to na własne ryzyko i według własnego uznania oraz że ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za elementy w nich zawarte. Uczestnik potwierdza że Firma nie ma obowiązku wstępnego przeglądania, monitorowania, kontrolowania lub edytowania jakichkolwiek Treści dostarczonych przez niego w ramach danej Promocji.

6.5 Po dostarczeniu Treści Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Firma lub upoważniony podmiot zewnętrzny w jej imieniu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, usunięcia, skrócenia, cięcia lub edytowania Treści Uczestnika według własnego uznania (i Uczestnik zezwala Firmie na wykonanie tego w niezbędnym zakresie) i Firma nie ma obowiązku wykorzystania, zamieszczenia, prezentowania i/lub transmitowania Treści w swoim Serwisie ani żadnych innych mediach.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

7.1 Wzięcie udziału w dowolnej Promocji jest równoznaczne ze zwolnieniem Firmy, prawnych przedstawicieli Grupy, jej partnerów, spółki zależne, agencje oraz członków jej zarządu, kierowników, pracowników i agentów, z wszelkich kosztów, odszkodowań, roszczeń, skarg i postępowań prawnych wnoszonych przez Uczestnika (lub dowolną stronę trzecią w jego imieniu) („Roszczenia”) w wyniku jego uczestnictwa w Promocji i/lub w odniesieniu do jakichkolwiek Nagród lub Prezentów, które mogą być w niej przyznane, a Firma całkowicie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w odniesieniu do takich Roszczeń (innych niż wypłaty wszelkich kosztów i wydatków dostarczanych w ramach Nagrody lub Prezentu – jeżeli któreś z nich Uczestnikowi przysługuje – w Promocji). To ograniczenie nie obejmuje żadnej odpowiedzialności ze strony Firmy wobec Gracza za: (I) zaniedbania; (II) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania Firmy lub jej pracowników; (III) świadomego wprowadzenia w błąd; lub (IV) zobowiązań, które nie mogą być wyeliminowane lub ograniczone przez odnośne prawo.

7.2 Z zastrzeżeniem tego, na co zezwala punkt 7.1, Uczestnik potwierdza i zgadza się – w pełnym dopuszczalnym przez odnośne prawo zakresie, niezależnie od formy działania, czy chodzi o kontrakt, delikt czy inny przypadek – na to, że Firma, Grupa lub jej współpracownicy, do których należą m.in. członkowie zarządu, kierownicy, pracownicy, następcy prawni i cesjonariusze, w żadnym wypadku nie będą ponosić odpowiedzialności przed Uczestnikiem lub jakimkolwiek podmiotem zewnętrznym za: (I) jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne, moralne, uboczne, wtórne (w tym m.in. szkody spowodowane przerwami w działalności, straty gospodarcze lub inne straty zysków, programów, koszty wymiany sprzętu lub oprogramowania, archiwów, informacji czy dowolnych danych) czy związane z nimi odszkodowania, ani też dowolne inne szkody w jakiejkolwiek formie powstałe w wyniku udziału Uczestnika w dowolnej Promocji lub w powiązaniu z nim (lub niemożności wzięcia udziału), nawet jeśli Firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód; (II) jakiekolwiek roszczenia związane z błędami, zaniedbaniami lub innymi nieścisłościami w Promocji.

7.3 Firma nie ponosi przed Uczestnikiem odpowiedzialności za niepowodzenie w realizacji jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Promocji lub odnoszących się do Nagrody lub Prezentu, jeśli nie jest w stanie ich zrealizować w wyniku okoliczności pozostających poza kontrolą Firmy i jednocześnie może dążyć do zapewnienia zastępczej Nagrody lub Prezentu, nie ponosząc odpowiedzialności za wypłacenie żadnemu Uczestnikowi w takich okolicznościach jakiejkolwiek rekompensaty.

7.4 Uczestnik zgadza się wynagrodzić Firmie, prawnym reprezentantom Grupy, jej partnerom, podmiotom zależnym, agencjom oraz członkom zarządu, kierownikom i pracownikom wszelkie koszty, straty, szkody, pokryć wydatki i zobowiązania (w tym wynagrodzenie za utratę reputacji oraz wartości Firmy, oraz opłacenie profesjonalnych doradców) nałożone na Firmę w wyniku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, EULA, Regulaminu Turniejów, Specjalnych regulaminów lub w związku z niezastosowaniem się do otrzymanych od pracowników Firmy instrukcji, lub też w odniesieniu do jakiejkolwiek kwestii dotyczącej udziału Uczestnika w Promocji.

8. Pozostałe postanowienia

8.1 W razie sporów lub niezgody odnośnie do dowolnego aspektu Promocji, w tym m.in. wszelkich spraw związanych z przyznawaniem Nagród lub Prezentów, prawem Uczestnika do udziału w Promocji, stosowania się Uczestnika do postanowień niniejszego Regulaminu, EULA, Regulaminu Turniejów lub Specjalnych regulaminów, ostateczna decyzja należeć będzie do przedstawicieli Firmy, a każda podjęta przez nich decyzja będzie ostateczna i wiążąca, i nie będzie podlegać weryfikacji ani odwołaniu przez Uczestnika ani żaden podmiot zewnętrzny.

8.2 W przypadku gdyby w zgodzie z niniejszym Regulamin potrzebne było powołanie jury decydującego o ustanowieniu zwycięzcy na podstawie subiektywnej analizy lub interpretacji, Firma wyznaczy w tym celu niezależną jednostkę.

8.3 W razie wygranej w ramach dowolnej Promocji w naszym Serwisie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Firmę jego danych osobowych (a w szczególności imienia, nazwiska, nazwy użytkownika i kraju pochodzenia) w celu zidentyfikowania go jako zwycięzcy (w zgodzie z  odnośnymi przepisami prawnymi). Jednak w przypadku gdyby Firma chciała, żeby Uczestnik wziął udział powiązanych z Promocją kampaniach marketingowych i reklamowych, poprosi ona o udzielenie na to z góry jego pisemnej zgody.

8.4 Niniejszy Regulamin, EULA, Regulamin Turniejów i wszelkie stosowne Specjalne regulaminy stanowią całość umowy między Uczestnikiem a Firmą w związku z każdą Promocją, w której bierze udział, i zastępują wszelkie wcześniejsze oświadczenia, umowy, negocjacje i porozumienia (ustne lub pisemne) pomiędzy Uczestnikiem a Firmą. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie wszystkie warunki, zasady, gwarancje i oświadczenia (wyrażone przez prawo lub z niego wynikające) zostają wyłączone. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność całości lub jakiejkolwiek części niniejszych Postanowień nie mają wpływu na utrzymanie w mocy pozostałej części Regulaminu.

8.5 Wycofanie środków w okresie obowiązywania bonusu za wpłatę przed dokonaniem promocyjnej wpłaty odbiera możliwość skorzystania z niego. Żeby gracze nieświadomie nie tracili tej szansy, przy próbie zlecenia wypłaty pojawia się okienko informujące o stracie bonusu w razie kontynuowania tego procesu.

8.6 Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania Nagród/Prezentów, jeśli istnieją podstawy do podejrzeń, że wpłata została dokonana w nieuczciwy sposób lub bez zamiaru użycia środków w grze na prawdziwe pieniądze.

8.7 Firma zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie postanowień niniejszego Regulaminu, EULA, Regulaminu Turniejów lub Specjalnych regulaminów według własnego uznania, w tym do anulowania, zmodyfikowania lub zawieszenia dowolnej Promocji, jeśli przedstawiciele Firmy uznają, iż Promocja nie może zostać przeprowadzona zgodnie z założeniami. Wszystkie zmiany w Promocjach będą ogłaszane w Serwisie i kontynuowanie udziału w Promocji będzie traktowane jako akceptacja wszystkich proponowanych zmian, modyfikacji czy przeróbek.

8.8 Niniejszy Regulamin i wszelkie kwestie z nim związane podlegają przepisom prawa obowiązującym na Malcie i zgodnie z nimi winny być interpretowane. Uczestnik niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Malty w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do danej Promocji lub jakichkolwiek spraw z nią związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa Firmy do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w poszczególnych jurysdykcjach nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące.

Pytania na temat wszystkich promocji należy kierować do działu obsługi klienta.

Uzupełniono w marcu 2020 r.

Aplikacja kasynowa

Aplikacja kasynowa

Korzystaj z kasyna internetowego poza domem dzięki aplikacji dostępnej na iOS i Androida.

Szybki bonus kasynowy

Gry kasynowe – FAQ

Zajrzyj na stronę poświęconą szybkim bonusom i sprawdź, na czym polegają i jak z nich korzystać.

Gra na pieniądze

Chip Stack

Dokonaj pierwszej wpłaty na swoje konto i zacznij grać. Transakcje są szybkie i bezpieczne.