BENDROSIOS KAZINO AKCIJŲ SĄLYGOS

Toliau pateiktos bendrosios sąlygos ("Taisyklės"), taikomos visiems pasiūlymams, prizus dovanojančioms akcijoms ir konkursams (bendrai vadinamiems "Akcijomis"), reklamuojamiems arba prieinamiems mūsų svetainėje adresu www.pokerstarscasino.eu ("Svetainė") ir (arba) per GUI programinę įrangą ("Žaidimo programa"). Kiekvieną Akciją organizuoja TSG Interactive Gaming Europe Limited kompanija ("mes" / "mus" / "mūsų" / "mūsų kompanija"), kuri yra Svetainės valdytoja ir savininkė. Kontekste naudojamas terminas "Grupė" reiškia TSG Interactive Gaming Europe Limited kompaniją ir jos dukterines bendroves, kartu su bet kuria TSG Interactive Gaming Europe Limited kompaniją kontroliuojančia bendrove bei bet kuria tokios kontroliuojančios bendrovės dukterine bendrove, taip pat bet kuria bendrove, susijusia su kompanijų grupe, žinoma kaip "The Stars Group".

Norėdamas dalyvauti Akcijose, kiekvienas dalyvis ("Dalyvis" / "jūs") sutinka laikytis: (i) šių Taisyklių; (ii) galutinio vartotojo licencijos susitarimo, reguliuojančio naudojimąsi Svetaine ("EULA"); (iii) turnyrų taisyklių, reguliuojančių dalyvavimą bet kuriame Svetainėje vykstančiame turnyre ("Turnyrų taisyklės"); ir (iv) specialiųjų sąlygų, taikomų tam tikrai Svetainėje vykstančiai Akcijai ("Specialiosios sąlygos").

1. Teisė dalyvauti

1.1 Norėdami dalyvauti Akcijoje, privalote: (a) gyventi ir žaisti jurisdikciją turinčioje teritorijoje, kurioje žaisti Svetainėje ir dalyvauti Akcijoje yra legalu; ir (b) būti sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų arba pilnametystės pagal jūsų gyvenamoje šalyje galiojančius įstatymus (priklausomai nuo to, kuris didesnis).

1.2 Norėdamas dalyvauti Akcijoje, kiekvienas jos Dalyvis privalo būti būtent tas asmuo, kurio vardas įrašytas mūsų Svetainėje užregistruotoje Žaidėjo paskyroje ("Stars paskyra") (jei Stars paskyra yra reikalaujama pagal Specialiąsias sąlygas). Dalyvaudami Akcijoje, patvirtinate, kad jūsų vardas, pavardė, adresas ir asmeninė informacija, pateikti jūsų Stars paskyroje, yra teisingi ir galiojantys. Jeigu negalėsite pateikti galiojančių mūsų prašomų ir mus tenkinančių dokumentų, patvirtinančių jūsų vardą, pavardę, adresą ar kitus asmens duomenis, būsite automatiškai pašalinti arba diskvalifikuoti iš Akcijos dalyvių sąrašo ir galite netekti jums suteiktų privilegijų, paskirtų prizų ar lėšų. 

1.3 Grupės darbuotojai ir jų giminės bei subjektai, susiję su Grupe, Akcijose dalyvauti negali. Šiais tikslais terminu "giminės" vadinami (bet jais neapsiribojama): vyras, žmona, partneris, tėvai, pusbrolis (-iai), pusseserė (-ės), vaikas (-ai), brolis (-iai), sesuo (-ės), o "susijusiais" asmenimis laikomi darbuotojo kambariokas (-ai) ir kiti kartu gyvenantys asmenys. 

1.4 Tais atvejais, kai asmenys gyvena jurisdikciją turinčioje teritorijoje, kurioje dalyvavimas Akcijose draudžiamas, arba Akcija vyksta tik tam tikroje jurisdikciją turinčioje teritorijoje, tai bus nurodyta Secialiosiose sąlygose.

1.5 Siekiant išvengti nesusipratimų, kai Akcija apima: (i) nemokamą žaidimą; arba (ii) norėdami dalyvauti joje, dalyviai turi žaisti iš tikrų pinigų, ir abiem atvejais prizai yra piniginiai, arba siūloma piniginė vertė, šalių, esančių bet kurioje iš šių draudžiamų jurisdikcijų teritorijų, gyventojams griežtai draudžiama dalyvauti tokiose Akcijose. 

2. Dalyvių elgesys 

2.1 Jei bet kuris Dalyvis pažeidžia šias Taisykles, EULA, Turnyrų taisykles ar Specialiąsias sąlygas arba mes nustatome ar pagrįstai manome, kad jūs apgaulingai ar nesąžiningai veikėte Akcijos atžvilgiu, turime teisę (i) pašalinti, sustabdyti dalyvavimą arba diskvalifikuoti jus iš Akcijos dalyvių sąrašo; ir (ii) pašalinti jus iš būsimų Akcijų. Sprendimą dėl to, kokie veiksmai ir elgesys laikomi pažeidžiančiais šias Taisykles ar Specialiąsias sąlygas arba kas laikoma nesąžiningu ir negarbingu Dalyvio elgesiu Akcijos atžvilgiu, priimame mes patys.

2.2 Žaidėjai turėtų atminti, kad atliekant "saugius" statymus kazino iššūkiui įveikti, jų dalyvavimas Akcijoje bus nutrauktas. Saugiems statymams priskiriami (tačiau vien jais neapsiribojama) statymai už juodą / raudoną prie ruletės stalo. Atminkite, kad statymais padengus 65 % ar daugiau ruletės stalo, įskaitant Live Roulette žaidimo stalą, taip pat pastačius už abi puses Bacarrat, įskaitant Live Baccarat, Live Football Studio arba Live Dragon Tiger žaidimą (jei jie prieinami), bus paskirta 0 apdovanojimo taškų (arba padengimo taškų). Visas žaidimas bus peržiūrėtas mūsų vadovybės, ir jos sprendimas bus galutinis.

2.3 Mes visiškai netoleruojame veiklos, skirtos pasinaudoti Akcijomis siekiant užsitikrinti pelną nepriklausomai nuo rezultato (nesvarbu, ar šią veiklą vykdote veikdami vieni, ar kaip grupės dalis) ("Žaidimas turint nesąžiningą pranašumą"). Jei yra pagrindo manyti, kad Žaidėte turėdami nesąžiningą pranašumą, turime teisę: (i) atšaukti Akciją ir susigrąžinti bet kokį prizą, laimėjimą ar kitokį apdovanojimą, susijusį su Akcija iš jūsų Stars paskyros; ir (ii) uždaryti jūsų Stars paskyrą vadovaudamiesi EULA sąlygomis.

3. Prizai / Dovanos

3.1 Svetainėje bus nurodyta Akcijos trukmė, galutinė data, iki kurios galima dalyvauti Akcijoje, ir dalyvių, kuriuos priimsime, skaičius. Ši informacija kartu su kiekvieno siūlomo prizo ("Prizas") ar apdovanojimo ("Dovana") aprašymu bus prieinami Specialiosiose sąlygose, bet nebus įtraukti į šias Taisykles. 

3.2 Siekiant išvengti nesusipratimų, Prizai arba Dovanos ir (arba) visi kiti dalykai, kurie gali būti dovanojami Akcijos metu, yra neperleidžiami ir negrąžinami, ir jų negalima atiduoti, priskirti, parduoti ar apsikeisti su kitu asmeniu ar asmenimis.

3.3 Mes turime teisę, veikdami protingai, pateikti piniginę alternatyvą bet kokiam Prizui ar Dovanai, įskaitant atvejus, kai originalus Prizas ar Dovana yra neprieinami, arba tokiomis aplinkybėmis, kai Prizo ar Dovanos teikimas mums sukeltų pernelyg didelę finansinę ar logistinę naštą. Teisės reikalauti grynųjų kaip alternatyvos neturite, nebent mes su tuo sutiktume. Prizo ar Dovanos piniginė vertė (tais atvejais, kai mes sutiksime su tokia alternatyva) bus apibrėžta Specialiosiose sąlygose.

3.4 Jei Specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip, Prizų / Dovanų laimėtojams apie laimėjimą bus pranešta telefonu, el. laišku ar kitais Akcijos Specialiosiose sąlygose apibrėžtais komunikavimo būdais per 30 (trisdešimt) dienų nuo laimėjimo. Kiekvienas Dalyvis privalo užtikrinti, kad Stars paskyroje esanti kontaktinė informacija ir el. pašto adresas būtų teisingi. Prizo / Dovanos neišsiųsime, kol jums nebus pranešta apie laimėjimus, ir Prizas / Dovana bus pervesta(s) į jūsų Stars paskyrą arba išsiųsta(s) Stars paskyroje užregistruotu adresu (priklausomai nuo to, kuris būdas bus tinkamas).

3.5 Prizus / Dovanas reikia atsiimti per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie Prizą / Dovaną, nebent yra nurodyta kitaip. Jeigu per nurodytą laiką Prizo / Dovanos neatsiimsite, jis / ji bus anuliuota(s). Anuliuotus prizus galime atiduoti kitam Dalyviui arba pasiūlyti per kitą Akciją.

3.6 Pranešus jums apie Prizo laimėjimą arba teisę gauti Dovaną, Prizas / Dovana bus jums išsiųsta(s) arba taps prieinama(s) per ne daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų pasibaigus Akcijai. Kai Prizas / Dovana turės būti įskaityta(s) jūsų Stars paskyroje, tai bus padaryta kuo greičiau ir laikantis Specialiųjų sąlygų. Atminkite, kad jeigu Prizo / Dovanos sudėtinė dalis bus susijusi su ateityje vyksiančiu renginiu, Prizu / Dovana iki tos datos pasinaudoti negalėsite. 

3.7 Kad galėtumėte atsiimti ir (arba) pasinaudoti tam tikru Prizu ar Dovana, Prizo arba Dovanos tiekėjas gali iškelti papildomų sąlygų ("Trečiosios šalies taisyklės"), ir mes nebūsime atsakingi už tai, kad nesilaikėte Trečiosios šalies taisyklių. Be to, jūsų gali būti paprašyta sudaryti atskirą įpareigojantį susitarimą su mumis dėl Prizo / Dovanos skyrimo ir (arba) bet kurios Prizo / Dovanos dalies naudojimo. Jei šių sąlygų nesilaikysite, galite netekti Prizo / Dovanos.

3.8 Laimėtojai neturi teisės ir nėra įgalioti be mūsų išankstinio raštiško sutikimo įpareigoti mus vykdyti kokią nors jų sudarytą sutartį arba padengti patirtas išlaidas ar kaštus.

3.9 Prizas arba Dovana nebus paskirta(s) Dalyviui, kuriam / kuris:

3.9.1 dėl kokios nors priežasties pagal įstatymus nebus leidžiama gauti ir (arba) panaudoti tokį (-ią) Prizą / Dovaną, arba jeigu tokio(s) Prizo / Dovanos skyrimas Dalyviui bus laikomas neteisėtu; arba

3.9.2 išsiregistravo arba save pašalino iš žaidimo, atsisakė gauti pranešimus apie mūsų produktus bei paslaugas, ir tuo atveju, kai minėtą Prizą / Dovaną galima laimėti naudojantis tais produktais bei paslaugomis.

3.10 Bet kuris Dalyvis, gavęs Akcijos Prizą/Dovaną, yra visiškai atsakingas už visus muitus, mokesčius ar rinkliavas, kurie gali būti mokami atitinkamai institucijai ir taikomi kaip išskaičiuojamasis mokestis išmokant Prizą/Dovaną arba kaip mokestis gavus Prizą/Dovaną, priklausomai nuo galiojančių įstatymų. Jei prireiktų Prizui / Dovanai taikyti mokesčius, jūsų gauta suma gali būti mažesnė nei paskelbta Prizo / Dovanos vertė.

4. Sveikata ir sauga – prizai, susiję su renginiais ir atostogomis

4.1 Privalote vykdyti visus su jūsų dalyvavimu Akcijoje susijusius sveikatos ir saugumo reikalavimus ir (arba) nurodymus, kuriuos galime pateikti mes arba kuriuos jūs kitaip sužinosite, ir prireikus laikytis visų galiojančių teisinių ir norminių reikalavimų. Jei nesilaikysite nustatytų reikalavimų, galite būti diskvalifikuoti iš Akcijos.

4.2 Privalote imtis visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintumėte savo sveikatą ir saugumą dalyvaudami bet kokiuose su Akcija ar Prizu / Dovana susijusiuose renginiuose ar veiklose. Bet koks jūsų elgesys ar veiksmas, kuris, mūsų nuomone, kelia medicininę arba saugumo riziką (įskaitant įžeidžiantį fizinį ar psichologinį veiksmą), bus laikomas netinkamu, ir jūs iš karto būsite diskvalifikuoti.

4.3 Privalote imtis visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintumėte savo saugumą ir bendrą tinkamumą dalyvauti Akcijoje, bei sutikti, kad dalyvaudami Akcijoje prisiimate visą riziką.

4.4 Iškilus medicininėms ar kitoms problemoms, dėl kurių Akcijoje dalyvauti nebegalite, apie tai nedelsdami privalote pranešti mums. Mes turime teisę, protingai elgdamiesi, panaikinti jūsų vietą Akcijoje arba nebeskirti jums Prizo arba Dovanos (jei priklauso) be atsakomybės ir kompensacijos, jei, mūsų pagrįsta nuomone, galite pakenkti sau arba kitiems asmenims dėl ligos arba sužeidimo, arba kyla rizika, kad Akcija bus atšaukta, sutrikdyta ar sutrumpinta.

5. Nuosavybės teisės

5.1 Šis 5 punktas taikomas tik tuo atveju, jei Akcijos sąlygose reikalaujama, kad, norėdami dalyvauti Akcijoje, pateiktumėte turinį mums apsvarstyti. Tai gali būti (tačiau tuo neapsiribojama) trumpi pasakojimai, straipsniai, tinklaraščiai, garso ir vaizdo įrašai, reklaminiai kadrai ir nuotraukos (kartu vadinami "Turiniu").

5.2 Garantuojate ir patvirtinate, kad esate visos Turinį sudarančios medžiagos savininkas ir (arba) esate įgaliotas bei turite raštišką leidimą panaudoti Turinį per bet kurią Akciją, ir gavote visus reikiamus leidimus, įgaliojimus ir sutikimus įtraukti visus Turinyje paminėtus asmenis arba medžiagą. Be to, patvirtinate, kad pateikdami Turinį suteikiate mums besąlyginę, neatšaukiamą, neišskirtinę, neapmokestinamą, visiškai perleidžiamą, visame pasaulyje nuolatinę licenciją naudoti, skelbti ar perduoti arba leisti trečiosioms šalims naudoti, skelbti ar perduoti Turinį bet kokiu formatu ir bet kurioje platformoje, kuri žinoma dabar arba bus išrasta ateityje, be jokio atlyginimo jums ar bet kokiai trečiajai šaliai, bet kokiu būdu pasirodančiai Turinyje.

5.3 Garantuojate, kad į jūsų turinį nėra įtraukti ir jame nėra naudojamasi jaunesniais nei 18 (aštuoniolikos) metų asmenimis, kad Turinys nėra rasistinio, žeminančio, nepadoraus, gąsdinančio, persekiojančio, apgaulingo, šmeižiančio, nesąžiningo, kitų asmenų privatumą pažeidžiančio pobūdžio, ar dėl kitų priežasčių neteisėtas arba nelegalus. Garantuojate, kad jūsų pateiktas Turinys nepažeidžia jokio patento, prekių ženklo, komercinės paslapties, autorių teisių arba kitos intelektinės ar nuosavybės teisės, arba bet kurios šalies ar asmens teisės į privatumą. Sutinkate nenaudoti ir nepateikti Turinyje nieko, kas: (i) gali nuliūdinti kitus ar jiems pakenkti; (ii) terorizuoja, priekabiauja, žemina ar baugina asmenį arba asmenų grupę dėl: religijos, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, odos spalvos, įsitikinimų, etninės kilmės, tautybės, pilietybės, amžiaus, šeimyninės padėties, karinės padėties, negalios ir kitų dalykų; (iii) laikoma ar skatintų nusikalstamą elgesį arba sudarytų pagrindą civilinei atsakomybei; arba (iv) skirta komerciniams tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant siekiu gauti materialinės naudos arba reklamuoti prekes ar paslaugas.

5.4 Pripažįstate, kad atsiųsti mums Turinį nusprendėte patys ir prisiimate su tuo susijusią riziką bei esate visiškai atsakingi už visą Turinį sudarančią medžiagą. Pripažįstate, kad mes nesame įsipareigoję tikrinti, kontroliuoti, peržiūrėti ar redaguoti jūsų pateiktą Turinį, susijusį su Akcija.

5.5 Pateikę Turinį pripažįstate, kad mes arba mūsų įpareigotos trečiosios šalys pasilieka teisę atsisakyti publikuoti, pašalinti, iškirpti, sumažinti ar koreguoti jūsų Turinį savo nuožiūra (ir mums suteikiate teisę tai daryti savo nuožiūra), ir mes neįsipareigojame naudoti, įkelti, transliuoti ir (arba) pateikti jūsų Turinio savo Svetainėje ar kitose žiniasklaidos priemonėse.

6. Atsakomybės apribojimai

6.1 Dalyvaudami Akcijoje sutinkate atleisti mūsų kompaniją ir jos teisinius atstovus, filialus, dukterines įmones, agentūras bei atitinkamus pareigūnus, direktorius, darbuotojus ir Grupės agentus nuo bet kokių kaštų, išlaidų ir ieškinių dėl nuostolių atlyginimo, jūsų (arba trečiųjų šalių jūsų vardu) iškeltų bylų arba kreipimosi į teismą ("Pretenzijų") dėl jūsų dalyvavimo Akcijoje ir (arba) bet kokio Prizo/Dovanos, kuri(s) gali būti jums paskirta(s). Neprisiimame visiškai jokios atsakomybės, susijusios su tokiomis Pretenzijomis (išskyrus Pretenzijas dėl išlaidų, susijusių konkrečiai su šios Akcijos Prizu/Dovana (jei tokių yra), apmokėjimu). Šis apribojimas neapima mūsų įsipareigojimų jums dėl: (i) aplaidumo; (ii) mirties ar asmens sužalojimo dėl mūsų ar mūsų darbuotojų aplaidumo; (iii) klaidinimo siekiant apgauti arba (iv) bet kokių įsipareigojimų, kurie negali būti pašalinti arba apriboti pagal taikytinus įstatymus. Siekiant išvengti nesusipratimų, šis 6.1 punktas taip pat taikomas bet kuriam trečiosios šalies teikiamam Prizui.

6.2 Išskyrus tai, kas leidžiama pagal 6.1 punktą, pripažįstate ir sutinkate, kad pagal galiojančius teisės aktus, nepriklausomai nuo veiksmų formos, pagal sutartį, civilinę teisę ar kitaip, jokiu atveju mes, mūsų Grupė ar filialai, įskaitant (bet neapsiribojant) jų pareigūnus, vadovus, darbuotojus, įpėdinius ir įgaliotinius, neatsako jums ar bet kokiai jums atstovaujančiai šaliai dėl: (i) bet kokių netiesioginių, ypatingų, pavyzdinių, baudžiamųjų, atsitiktinių aplinkybių (įskaitant, bet neapsiribojant žala dėl verslo pertraukimo, verslo ir kitos naudos praradimu, programų praradimu, išlaidomis keičiant įrenginius ar programinę įrangą arba informacijos ar duomenų praradimu) arba bet kokios kitos žalos, kylančios dėl ar susijusios su jūsų dalyvavimu šioje Akcijoje (ar nesugebėjimu joje dalyvauti), net jei žinojome apie tokios žalos galimybę, arba (ii) bet kokios pretenzijos dėl klaidų, praleistos informacijos arba kitų su Akcija susijusių netikslumų.

6.3 Neprisiimsime jokios atsakomybės, jei negalėsime įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su Akcija ir (arba) Prizu / Dovana dėl nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių, ir, nors galime skirti alternatyvų Prizą / Dovaną, nebūsime įpareigoti Dalyviams atlyginti, jei tokiomis aplinkybėmis nepavyks to padaryti.

6.4 Sutinkate atlyginti mūsų kompanijai, jos teisiniams atstovams, filialams, dukterinėms įmonėms, agentūroms ir atitinkamiems mūsų Grupės pareigūnams, direktoriams, darbuotojams visus kaštus, nuostolius, žalą, išlaidas ir įsipareigojimus (įskaitant reputacijos ir prestižo praradimą ir mokesčius profesionaliems konsultantams), kuriuos patirsime jums pažeidus savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles, EULA, Turnyrų taisykles arba Specialiąsias sąlygas, arba jums nesilaikant mūsų komandos nurodymų, arba dėl su jūsų dalyvavimu Akcijoje susijusių priežasčių.

7. Įvairios sąlygos

7.1 Kilus nesutarimui ar ginčui dėl bet kurio Akcijos aspekto, įskaitant, bet neapsiribojant visais atvejais, susijusiais su Prizo / Dovanų skyrimu, Dalyvio teise dalyvauti Akcijoje, Dalyvio elgesiu, šiomis Taisyklėmis, EULA, Turnyrų taisyklėmis arba Specialiosiomis sąlygomis, galutinis sprendimas priklausys nuo mūsų komandos. Bet koks mūsų priimtas sprendimas bus galutinis ir jus įpareigojantis bei negalės būti svarstomas iš naujo arba jūsų ar trečiųjų šalių apskundžiamas. Siekiant išvengti abejonių, tai nepažeidžia jokių teisių ar teisių gynimo būdų, numatytų pagal taikomus įstatymus.

7.2 Jei šiose Taisyklėse bus nurodyta, kad norint nustatyti nugalėtoją remiantis subjektyvia analize ar aiškinimu bus reikalinga teisėjų kolegija, paskirsime vieną nepriklausomą asmenį į teisėjų kolegiją.

7.3 Asmeninę informaciją, kurią Dalyviai pateikia registruodamiesi bet kurioje Akcijoje, naudosime vadovaudamiesi Privatumo politika. Kiekvienas Dalyvis pripažįsta, kad jo vartotojo vardas ir kilmės šalis gali būti skelbiami lyderių lentelėje Akcijos tikslais, tačiau mes nenaudosime jokių asmens duomenų, susijusių su jūsų laimėjimais, nebent konkrečiai sutiksite, kad tai darytumėme. Tačiau atminkite, jog norėdami, kad dalyvautumėte bet kokiose reklamos ar rinkodaros kampanijose, susijusiose su jūsų dalyvavimu tokioje Akcijoje, mes turėsime iš anksto gauti jūsų raštišką sutikimą šiuo klausimu.

7.4 Šios taisyklės, EULA, Turnyrų taisyklės ir bet kokios Specialiosios sąlygos apibrėžia visą susitarimą tarp jūsų ir mūsų, susijusį su kiekviena Akcija, kurioje dalyvaujate, ir pakeičia visus ankstesnius pareiškimus, sutartis, derybas ar susitarimus (nesvarbu, žodinius ar rašytinius) tarp mūsų ir jūsų. Išskyrus išdėstytas šiame dokumente, jokios sąlygos, garantijos, pareiškimai ir nuostatos (išreikštos ar numanomos pagal įstatymą) visiškai netaikomos. Visų šių Taisyklių ar bet kurios jų dalies negaliojimas, neteisėtumas ar neįvykdymas neturi įtakos likusių Taisyklių galiojimui.

7.5 Jei įsiregistruosite Akcijoje, kuri reikalauja įmokėti lėšų, kad galėtumėte joje dalyvauti, išsiėmę lėšų iš savo Stars paskyros dar nepervedę įmokos, neteksite teisės gauti Akcijos naudą. Siekiant išvengti šios teisės praradimo dėl nežinojimo, pateikiant pinigų išėmimo prašymą, pasirodo pranešimas, informuojantis, kad tęsdami prašymo vykdymą, žaidėjai neteks Prizų / Dovanų.

7.6. Pasiliekame teisę atsiimti Prizus / Dovanas, jei yra priežastis įtarti, jog įmoka yra apgaulinga arba ji nebuvo atlikta ketinant ją panaudoti tikrų pinigų žaidimuose.

7.7 Pasiliekame teisę bet kuriuo metu atlikti nedidelius šių Taisyklių ar Specialiųjų sąlygų pakeitimus, kad ištaisytume klaidas arba kad mūsų žaidėjams jos būtų aiškesnės ir suprantamesnės. Be to, bet visais atvejais, veikdami protingai, galime pakeisti šias Taisykles ar Specialiąsias sąlygas, taip pat atšaukti, pakeisti ar sustabdyti bet kurią Akciją arba atšaukti pasiūlymą konkretiems žaidėjams, jei; (a) pagrįstai manome, kad asmuo ar asmenų grupė piktnaudžiauja Akcija, o tai kenkia Akcijos sąžiningumui; arba (b) privalome tai padaryti dėl bet kokių teisinių ar reguliavimo pakeitimų; arba (c) yra kitų pagrįstų priežasčių, dėl kurių negalime tęsti Akcijos, jei priežastis yra pakankamai rimta, pvz., mūsų sistemų gedimas arba akivaizdi klaida. Apie bet kokius siūlomus esminius šių Taisyklių ar Specialiųjų sąlygų pakeitimus jums bus pranešta tiesiogiai ir (arba) jie bus paskelbti mūsų Svetainėje. Atminkite, kad bet koks Akcijos pakeitimas ar atšaukimas neturės neigiamo poveikio dalyviams, kurie jau yra įsiregistravę toje Akcijoje, išskyrus atvejus, kurių mes negalime kontroliuoti (pvz., dėl teisinių ir (arba) reguliavimo priežasčių). 

Jeigu turite klausimų apie bet kurią akciją, rašykite palaikymo komandai.

Sąlygos atnaujintos 2021 m. vasario mėn.