A KASZINÓS PROMÓCIÓK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Alább találhatók az általános szerződési feltételek (továbbiakban „Szabályok”), melyek vonatkoznak minden ajánlatra, promócióra és versenyre (együttesen „Promóciók”), amelyek meg vannak hirdetve vagy elérhetők a www.pokerstarscasino.eu címen található internetes oldalon (továbbiakban „Oldal”) és/vagy a GUI kliensben (továbbiakban „Kliens”). Minden Promóciót a TSG Interactive Gaming Europe Limited (továbbiakban „mi”/„cégünk”), az Oldal tulajdonosa és működtetője szervez. Ahol a „Csoport” kifejezést használjuk és ahol a szövegkörnyezet megengedi, ez a TSG Interactive Gaming Europe Limitedet a leányvállalataival együtt jelenti, és beleértendő a TSG Interactive Gaming Europe Limited minden holdingvállalata, illetve ezek összes leányvállalata, valamint a „The Stars Group” néven ismert vállalatcsoporttal összekapcsolt minden cég.

Bármely promócióban való részvétel érdekében minden egyes jelentkező (továbbiakban „Jelentkező) ezennel beleegyezik abba, hogy a következők feltétel nélkül kötelezők rá nézve (amennyiben alkalmazható): (i) jelen Szabályok; (ii) az Oldal használatát megszabó végfelhasználói licencszerződés („EULA”); (iii) az Oldal bármely versenyén való részvételt szabályozó versenyszabályok („Versenyszabályok”); és (iv) bármilyen speciális használati feltétel, amely az egyedi Promócióra érvényes, amennyiben az Oldalon ilyen megjelenik („Különleges Feltételek”).

1. Jogosultság

1.1 Bármilyen promócióban való részvételhez a Jelentkezőnek: (a) olyan joghatóság területén kell laknia és játszani, ahol legális az Oldalon játszani és részt venni a Promócióban, és (b) legalább 18 (tizennyolc) évesnek kell lennie, vagy be kell töltenie a lakhelye szerinti jogrendszer által meghatározott nagykorúsági korhatárt (a kettő közül a magasabb életkort). A Jelentkezőt a Promóció bármely szakaszában felkérhetjük, hogy számunkra vagy egy kijelölt harmadik fél számára igazolja a korát és/vagy személyazonosságát, és kérésre be kell tudnia mutatni egy – a Biztonsági Csoportunk számára kielégítő – érvényes útlevelet vagy más érvényes, kormányzat által kibocsátott fényképes személyazonosító okmányt kora és/vagy személyazonossága igazolása céljából. Az a Jelentkező, aki nem tudja bemutatni a kért iratok egyikét sem a számunkra elfogadható módon, automatikusan kizárásra kerül a Promócióból, valamint a megállapított előnyöket, díjakat vagy összegeket is elveszítheti kárpótlás nélkül. 

1.2 Egy Promóció esetén minden Jelentkezőnek ugyanannak a személynek kell lennie, mint akinek a neve meg van adva az oldalunkon regisztrált játékosszámlán („Stars számla”), amellyel jelentkezett a Promócióban való részvételre (amennyiben szükséges Stars számla a Különleges Feltételeknek megfelelően). Egy Promócióban való részvételével a Jelentkező megerősíti felénk, hogy a Stars számláján szereplő név, cím és személyes adatok pontosak és megfelelnek a jelenlegi állapotnak. Az a Jelentkező, aki nem tudja bemutatni a kért iratok egyikét sem számunkra elfogadható módon, kizárásra kerül a Promócióból, illetve diszkvalifikálhatják, valamint a megállapított előnyöket, díjakat vagy összegeket is elveszítheti kárpótlás nélkül.  

1.3 A Csoport, valamint a Csoporttal bármilyen kapcsolatban levő szervezet alkalmazottai, illetve alkalmazottainak közeli hozzátartozói nem vehetnek részt semmilyen Promócióban. Ebben a tekintetben „közeli hozzátartozónak” kell tekinteni többek között a házastársat, élettársat, szülőt, rokont, gyermeket és testvért; az alkalmazottal „kapcsolatban lévőnek” pedig az alkalmazott lakótársait vagy vele egy háztartásban élőket. 

1.4 Amennyiben egy bizonyos joghatóság területén élő személyek nem vehetnek részt valamely Promócióban vagy egy Promóció csak egy bizonyos joghatóság területére érvényes, azt külön közöljük a Különleges Feltételekben. 

1.5 A félreértések elkerülése végett, ahol bármely Promóció tartalmaz: (i) ingyenes bekerülést; vagy (ii) a részvételhez szükséges valódi pénzes játékkövetelményt, és bármelyik esetben pénzdíjat vagy pénzértékkel bíró díjat ajánlunk fel, ott a tiltó joghatóságok alá eső országok lakosai kifejezetten el vannak tiltva az ilyen Promóciókban való részvételtől. 

2. A Jelentkezőkre vonatkozó viselkedési szabályok 

2.1 Minden Jelentkezőnek csak egy Stars számlája lehet nálunk, és azt kell használnia a Promócióban való részvétel során. Továbbá nem engedélyezheti másnak, hogy a Stars számláját használva vegyen részt a Promócióban.

2.2 Ha tudomásunkra jut bármilyen csalás, megtévesztés, visszaélés, becstelenség vagy hasonló tevékenység, ami kapcsolódik a Jelentkező részvételéhez a Promócióban, vagy amelynek során a Jelentkező megszegi jelen Szabályokat, az EULA-t vagy a Versenyszabályokat, akkor fenntartjuk magunknak a jogot, hogy automatikusan diszkvalifikáljuk a Jelentkezőt vagy érvénytelenítsük a jelentkezését. Amennyiben a csalásra, visszaélésre, megtévesztésre vagy hasonló cselekményre csak a Díj átadása után derül fény, a Jelentkező köteles azt (vagy azzal egyenértékű kártalanítást) haladéktalanul visszatéríteni a részünkre a felhívásunkat követően.

2.3 Minden Promóció időtartama alatt a csapatunk és a megbízottaink elvárják minden Jelentkező részéről a tisztességes viselkedést. Azon Jelentkezővel szemben, akiről bebizonyosodik, hogy megszegte a jelen Szabályokat, az EULA-t, a Versenyszabályokat vagy a Különleges Feltételeket és/vagy a Promócióval kapcsolatban csalással vagy visszaéléssel próbálkozik, fenntartjuk magunknak a jogot a szükséges intézkedések megtételére, melyek többek között kiterjednek a Promócióból és/vagy a Kliensből való kizárásra vagy felfüggesztésre, illetve a Jelentkező számára megállapított és/vagy megítélt (az alábbi 3. pontban meghatározott) Díj és Ajándék elkobzására. Arra vonatkozóan, hogy mely tevékenység vagy viselkedés minősül a jelen Szabályok vagy a Promóció megsértésének, illetve mi minősül csalásnak vagy visszaélésnek a Promócióban való részvétel során, jogosultak vagyunk a saját hatáskörünkben dönteni. Amennyiben a csalásra, visszaélésre, megtévesztésre vagy hasonló cselekményre csak a Díj vagy Ajándék átadása után derül fény, a Jelentkező köteles azt (vagy azzal egyenértékű kártalanítást) haladéktalanul visszatéríteni a részünkre a felhívásunkat követően.

2.4 Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy ha egy Kaszinós Kihívás teljesítéséhez „biztonsági” téteket raknak fel, kizárhatják őket a Promócióból. Biztonsági tétnek számít többek között a fekete/piros párosításra rakott tét a rulettasztalon. Felhívjuk a figyelmed, hogy a rulettasztal, beleértve az élő osztós rulettasztalt is, legalább 65%-ának lefedése során 0 jutalompont vagy kiváltási pont jár. A vezetőségünk minden játéktevékenységet megvizsgál, és a döntése végleges.

3. Díjak/Ajándékok

3.1 Minden egyes Promóció esetében a Promóció befejezése előtt nyilvánosságra hozzuk az Oldalon az időtartamot, a jelentkezés határidejét, illetve az elfogadható jelentkezések számának esetleges határát. Ez az információ elérhető lesz az ajánlatban kínált egyes díjak („Díj”) vagy jutalmak („Ajándék”) leírásával együtt, de ezekben a Szabályokban nem tüntetjük fel. 

3.2 A félreértések elkerülése végett közöljük, hogy az ajánlatban kínált díjak vagy jutalmak és/vagy bármilyen más cikk, amely a Promóció keretein belül kiosztásra kerülhet, nem ruházható át és nem válható vissza, illetve nem lehet odaadni, átadni, eladni vagy elcserélni más személlyel. 

3.3 Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen Díjat vagy Ajándékot a készpénzes megfelelőjével helyettesítsük. A Jelentkező nem igényelheti a készpénzes helyettesítést, hacsak másképp nem egyeztünk meg. Az egyes Díjak vagy Ajándékok készpénzes értéke (amennyiben megegyeztünk abban, hogy elérhető ilyen készpénzes helyettesítés az adott Promóciót illetően) a Különleges Feltételekben lesz meghatározva.

3.4 Hacsak a Különleges Feltételekben másképp nem szerepel, a Díjak/Ajándékok nyerteseit 30 (harminc) napon belül értesítjük a nyereményről telefonon, e-mailben vagy más kommunikációs módszerrel, ahogy az egyes Promóciókra vonatkozó Különleges Feltételekben az meghatározásra kerülhet. Az egyes Jelentkezők felelőssége, hogy a Stars számlájukon lévő kapcsolatfelvételi adatok és e-mail címek érvényesek és helyesek legyenek. Nem küldjük el a Díjat/Ajándékot, mielőtt a Jelentkezőt értesítenénk a nyereményéről, és a Díjakat/Ajándékokat kizárólag a Jelentkező Stars számláján írjuk jóvá, illetve a Stars számlájához kapcsolt címre küldjük el (amennyiben szükséges).

3.5 A Díjakat/Ajándékokat a nyereményről való értesítés után 30 (harminc) napon belül át kell venni, hacsak a szabályok másképp nem rendelkeznek. Ha a Jelentkező nem igényli a Díjat/Ajándékot időben, a Díját/Ajándékát érvénytelenítjük. Az érvénytelenített díjakat újra ki lehet osztani és felajánlani egy másik Jelentkezőnek vagy egy másik Promócióban.

3.6 Miután a Jelentkezőt értesítettük, hogy nyert egy Díjat vagy jogosult egy Ajándékra, a Díjat/Ajándékot elküldjük neki vagy elérhetővé tesszük számára a Promóció befejezése után legfeljebb 90 (kilencven) nappal. Mindemellett felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben egy Díj/Ajándék egyes elemei egy jövőbeni eseményhez kapcsolódnak, a Jelentkező addig a jövőbeni időpontig nem tudja felhasználni a Díjat/Ajándékot. 

3.7 A Díjak/Ajándékok függenek az elérhetőségüktől. Elérhetetlenség esetén fenntartjuk a jogot, hogy egy hasonló értékű és tulajdonságú helyettesítő Díjat vagy Ajándékot adjunk ki.

3.8 A Díj vagy Ajándék biztosítója további feltételeket szabhat (a továbbiakban „Harmadik Fél Feltételei”) egy bizonyos Díj vagy Ajándék megszerzéséhez és/vagy felhasználásához, és nem vállalunk felelősséget, amennyiben a Jelentkező nem tud eleget tenni a Harmadik Fél Feltételeinek. Emellett szükséges lehet a Jelentkezővel külön szerződést kötnünk, amelyben a Díj és/vagy Ajándék bármely részének megszerzésére és/vagy felhasználására vonatkozó feltételek kerülnek rögzítésre. Az ilyen feltételek megszegése a Díj/Ajándék elvesztését eredményezheti.

3.9 A Nyertesek nem jogosultak és nincsenek felhatalmazva arra, hogy előzetes írásbeli engedélyünk nélkül a nevünkben bármilyen szerződést kössenek, bármilyen költséggel megterheljenek vagy a nevünkben költséget vállaljanak.

3.10 A Díjat vagy Ajándékot nem nyerheti meg olyan Jelentkező, aki:

3.10.1 bármilyen vonatkozó jogszabály alapján nem kaphatja meg és/vagy használhatja fel a Díjat/Ajándékot, illetve ha az adott Jelentkező számára a Díj/Ajándék odaítélése jogellenes lenne; vagy

3.10.2 leiratkozott vagy kizárta magát a játékból, a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos részvételből vagy tájékoztatásból, vagy ahol a kérdéses Díjat vagy Ajándékot az ilyen termékek vagy szolgáltatások használata során lehet megnyerni.

3.11 Bármilyen Promóció során a Díjat/Ajándékot kapó Jelentkező saját maga felelős a Díj/Ajándék megszerzésével kapcsolatban a vonatkozó törvények szerint az illetékes hatóságok felé esetlegesen megfizetendő díjak, illetékek vagy adóterhek megfizetéséért, legyen az akár adóvisszatartás a Díj/Ajándék kifizetésénél vagy a Díj/Ajándék megszerzésével kapcsolatos adó. Ha adóvisszatartásra vagyunk kötelezettek a Díj/Ajándék összegéből, akkor a megkapott Díj/Ajándék összege kevesebb lehet a meghirdetettnél.

4. Kihívások, küldetések és kirakósok

4.1 Ahhoz, hogy mérjék a haladásukat, a játékosoknak jelentkezniük kell a „Start” gomb megnyomásával a Kihívás ablakukban. A jelentkezés előtt játszott leosztások és/vagy játékok nem számítanak az előrehaladás szempontjából.

4.2. A minimális megfelelő tétalap és/vagy nevezésidíj-szint a Kihívás ablakban lesz látható, és a korábbi játéktörténet és preferenciák határozzák meg.

5. Testi épség és biztonság

5.1 A Jelentkezőnek meg kell felelnie minden, a testi épség védelmére és a biztonságra vonatkozó irányelvnek és utasításnak, melyet esetleg kiadunk, vagy amellyel a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan tisztában kell lennie, illetve amit a vonatkozó jogszabályok előírnak. Amennyiben a Jelentkező nem követi az előírásokat, az a Promócióból való kizárását vonhatja maga után.

5.2 A Jelentkező köteles minden észszerű lépést megtenni a Promóció vagy a Díj/Ajándék részét képező eseményen vagy tevékenységben való részvétel során saját testi épsége és biztonsága megőrzése érdekében. A Jelentkező bármely olyan viselkedése, tevékenysége vagy magatartása, amely a megítélésünk szerint orvosi vagy biztonsági kockázatot hordoz (beleértve többek között bármilyen fenyegető viselkedést, legyen az fizikai vagy pszichikai), azonnali kizárását vonja maga után.

5.3 A Jelentkező köteles minden észszerű lépést megtenni saját biztonsága megteremtése érdekében, illetve az általánosan elvárható módon részt venni a Promócióban, valamint tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvétele saját felelősségére történik.

5.4 A Jelentkező köteles tudatni velünk, ha egészségügyi vagy egyéb okból nem tud részt venni a Promócióban, amint tudomására jut ilyen ok. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Jelentkező Promócióban való részvételre, illetve a Díjra vagy Ajándékra való jogosultságát (kártérítés vagy kártalanítás nélkül) saját hatáskörünkben visszavonjuk, amennyiben úgy találjuk, hogy az a Jelentkezőt vagy másokat egészségi vagy biztonsági szempontból veszélyeztetne, illetve a Promóciót meghiúsíthatja, megzavarhatja vagy más módon hátrányosan befolyásolhatja.

6. Tulajdonjog

6.1 Ez a 6. pont csak abban az esetben alkalmazandó, ha egy Promóció megkívánja, hogy a jelentkezés részeként a Jelentkező valamilyen tartalmat nyújtson be hozzánk elbírálásra, és ez többek között magában foglalja az elbeszéléseket, cikkeket, blogokat, audiovizuális felvételeket, pillanatképeket és fényképeket (együttesen „Tartalom”).

6.2 A Jelentkező ezennel vállalja és szavatolja, hogy a benyújtott Tartalom minden anyagának és részének tulajdonjogával rendelkezik, és/vagy írásos engedély alapján jogosult az adott Tartalom felhasználására minden Promócióban, valamint megszerzett minden szükséges engedélyt, felhatalmazást és hozzájárulást a Tartalomban megjelenő személyek vagy anyag tekintetében. Emellett a Jelentkező kijelenti, hogy a Tartalom benyújtásával ezúton feltétel nélkül, visszavonhatatlanul, nem kizárólagos használatra, jogdíjmentesen, átruházhatóan, végérvényesen és az egész világra kiterjedően átengedi nekünk a használati, publikálási, közvetítési jogokat, illetve felhatalmaz arra, hogy harmadik fél számára engedélyezzük a Tartalom felhasználását, publikálását vagy közvetítését bármilyen ismert vagy ezután kifejlesztésre kerülő formátumban vagy platformon és eszközön mindenféle, a Jelentkezőnek vagy a Tartalomban megjelenő harmadik félnek járó ellenszolgáltatás nélkül.

6.3 A Jelentkező garantálja, hogy az általa beküldött Tartalom nem tartalmaz, mutat be, illetve jelenít meg 18 (tizennyolc) évnél fiatalabb személyeket, rasszista, obszcén, becsmérlő, fenyegető, zaklató, más személyt rágalmazó, megtévesztő, csalárd, magánéleti jogokat sértő vagy kijátszó, illetve agresszív elemeket, továbbá semmilyen illegális vagy törvénytelen tevékenységet. A Jelentkező garantálja, hogy az általa beküldött videós anyag nem sért semmilyen szabadalmat, márkajegyet, üzleti titkot, szerzői jogot, illetőleg bármely jogi vagy természetes személy szellemi vagy magántulajdonhoz fűződő jogait vagy személyiségi jogait. A Jelentkező vállalja, hogy az általa benyújtott Tartalom nem tartalmaz és nem jelenít meg olyan dolgot, amely: (i) célja mások bosszantása vagy megsértése; (ii) elnyom, zaklat, lealacsonyít vagy megfélemlít valakit vagy egyének valamely besorolás (például vallás, nem, szexuális irányultság, faj, bőrszín, hitvallás, nemzetiségi hovatartozás, nemzeti eredet, állampolgárság, kor, családi állapot, katonai állapot vagy rokkantság) alapján meghatározott csoportját; (iii) létrehoz vagy bátorít bűnözői csoportokat vagy polgárjogi mozgalmakat; (iv) kereskedelmi célokat szolgál, ideértve többek között valamely termék vagy szolgáltatás hirdetését vagy eladásra való felkínálását.

6.4 A Jelentkező tudomásul veszi, hogy amikor elküldi nekünk a Tartalmat, saját felelősségére cselekszik, és hogy az elküldött Tartalommal kapcsolatos minden felelősség teljes egészében őt terheli. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy az általa beküldött Tartalmat semelyik Promóciónál sem vagyunk kötelesek előzetesen megtekinteni, felügyelni, véleményezni vagy szerkeszteni.

6.5 Miután a Jelentkező beküldte az általa készített Tartalmat, fenntartjuk magunknak vagy a mi megbízásunkból cselekvő harmadik fél számára a jogot a Tartalom publikálásának, vágásának és szerkesztésének saját hatáskörben történő visszautasítására (valamint a Jelentkező engedélyezi a számunkra, hogy az általa szükségesnek látott mértékben azt meg is tegyük), továbbá semmilyen kötelezettséget nem vállalunk a Jelentkező által beküldött Tartalom felhasználására, feltöltésére, bemutatására és/vagy közvetítésére sem az Oldalon, sem pedig bármilyen médiában.

7. Felelősség korlátozása

7.1 Bármely Promócióban való részvételével a Jelentkező vállalja a cégünk, annak jogi képviselői, partnerei, leányvállalatai, ügynökségei, valamint Csoportunk tisztségviselői, vezetői, alkalmazottai és ügynökei teljes mértékű kártalanítását bármely költség, kár, kiadás vagy felelősségvállalás esetén (továbbiakban „Kárigény”), amit a Jelentkező (vagy az őt képviselő harmadik fél) okoz, a Jelentkező Promócióban való részvételéből ered, illetve a Jelentkezőnek esetlegesen odaítélt Díjjal/Ajándékkal kapcsolatban merül fel. Teljes mértékben kizárunk minden Kárigénnyel kapcsolatos felelősséget a Promócióval kapcsolatban, kivéve a Díj részének számító költségek és kiadások kifizetését. A korlátozás nem foglalja magában részünkről az olyan dolog iránti felelősséget, amely: (i) gondatlanságból ered; (ii) a mi vagy alkalmazottaink gondatlanságából eredően bekövetkező haláleset vagy személyi sérülés kapcsán merül fel; (iii) visszaélésből vagy megtévesztő viselkedésből következik; vagy (iv) a törvényesen nem kizárható vagy korlátozható felelősségvállalás körébe esik.

7.2 A 7.1 pontban megadott kivételek mellett a Jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vonatkozó törvények adta kereteken belül a Csoportunk, illetve annak partnerei, ideértve többek a vezetőket, alkalmazottakat és tulajdonosokat, kizárnak vele és bármely harmadik féllel szemben mindennemű felelősséget, mely: (i) közvetett, speciális, esetleges vagy elháríthatatlan (ideértve többek között az ügylet meghiúsulásából eredő veszteséget, az üzleti vagy egyéb profit elvesztését, eszközök és szoftverek pótlásának költségét, adat- és információvesztést), vagy bármilyen Promócióban való részvételével kapcsolatban merül fel (vagy a részvételre való képtelenség kapcsán), még akkor is, ha tudomással bírtunk ilyen jellegű károk bekövetkezésének lehetőségéről; vagy (ii) bármilyen Promócióban lévő hibáknak, kihagyásoknak vagy egyéb pontatlanságoknak tudható be.

7.3 Nem vagyunk felelőssé tehetőek azért, ha nem tudjuk teljesíteni a Promócióban vállalt vagy a Díjra/Ajándékra vonatkozó bármilyen kötelezettségünket, amennyiben a teljesítés nekünk fel nem róható, rajtunk kívül álló ok miatt hiúsul meg. Noha mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Díjat/Ajándékot helyettesítsük, az ilyen jellegű körülmények fennállása esetén nem vagyunk kötelesek egyetlen Jelentkező kompenzálására sem.

7.4 A Jelentkező beleegyezik abba, hogy vállalja a cégünk, annak jogi képviselői, partnerei, leányvállalatai, ügynökségei, valamint Csoportunk vezetői és alkalmazottai teljes mértékű kártalanítását bármely bennünket ért költség, kár, kiadás vagy felelősségvállalás esetén (ideértve a jó hírnévben elszenvedett csorbát és a szakértői díjakat is), ami annak következtében merül fel, hogy a Jelentkező megszegi a jelen Szabályok, az EULA, a Versenyszabályok vagy a Különleges Feltételek rendelkezéseit vagy a Jelentkező nem követi a csapatunk észszerű instrukcióit egy Promócióban való részvétellel kapcsolatban.

8. Vegyes rendelkezések

8.1 Egy Promócióval kapcsolatos bárminemű vita esetén, ideértve egyebek mellett a Díjak/Ajándékok odaítélésével, a Jelentkező a Promócióban való részvételével vagy bármelyik résztvevővel kapcsolatos összes ügyet, valamint jelen Szabályokat, az EULA-t, a Versenyszabályokat vagy a Különleges Feltételeket egyaránt, a végső döntést a csapatunk jogosult meghozni, és az általunk hozott döntés véglegesnek és kötelező érvényűnek tekintendő, mely ellen sem a Jelentkező, sem pedig harmadik fél nem fellebbezhet.

8.2 Amennyiben a szabályok értelmében szubjektív bírói döntés vagy értelmezés alapján lenne szükség a győztes meghatározására, a bírói szerepre egy független személyt jelölünk ki.

8.3 Ezúton tudomásul veszed és hozzájárulásodat adod, hogy amennyiben megnyersz egy Promóciót az Oldalunkon, a vonatkozó törvények értelmében felhasználhatjuk a személyi adataidat (többek között a nevedet, felhasználónevedet, valamint a származási országodat), hogy győztesként nevezhessünk meg. Tájékoztatunk azonban, hogy amennyiben azt kívánjuk tőled, hogy bármilyen Promócióban való részvételeddel kapcsolatban szerepelj valamilyen reklám- vagy marketingkampányban, minden ilyen felhasználás előtt írásos hozzájárulást kérünk tőled.

8.4 Jelen Szabályok, a Szolgáltatási Feltételek, a Versenyszabályok, valamint bármely alkalmazható Különleges Feltételek testesítik meg a Jelentkező és közöttünk fennálló teljes jogviszonyt minden egyes Promócióra vonatkozóan, és felülírnak bárminemű korábbi megegyezést vagy megállapodást, amelyet mi és a Jelentkező (akár írásban, akár szóban) kötöttünk. Amennyiben a jelen Szabályok kifejezetten másként nem rendelkeznek, minden kifejezett vagy vélelmezett törvényes feltétel, garancia vagy értelmezés érvénytelen. Amennyiben a jelen Szabályok egy része vagy egésze érvénytelenné, törvénytelenné vagy nem kikényszeríthetővé válik, az nem érinti a többi Szabály hatályát vagy érvényességét.

8.5 Ha kifizetést kérsz a befizetési bónusz időszakában, mielőtt végrehajtanád a jogosító befizetést, elveszíted a jogosultságodat az adott bónuszra. Annak érdekében, hogy játékosaink tudtukon kívül ne veszítsék el a jogosultságukat, egy felugró üzenet jelenik meg a pénzkifizetési kérelem benyújtásakor, amely tájékoztatja önt arról, hogy elveszíti a bónuszt, ha folytatja a kérelmet.

8.6 Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy visszatartsunk Díjakat/Ajándékokat, amennyiben okkal felmerül a gyanú, hogy a befizetés tisztességtelen vagy nem azzal a céllal történt, hogy valódi pénzes játékra használják fel.

8.7 Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy bármikor egyoldalúan megváltoztassuk a jelen Szabályokat, az Általános Szerződési Feltételeket, a Versenyszabályokat vagy a Különleges Feltételeket, beleértve a Promóció törlését, módosítását vagy felfüggesztését, ha úgy véljük, hogy a Promóció az előre meghatározott feltételek szerint nem bonyolítható le. Valamely Promócióval kapcsolatos minden változtatás közzétételre kerül az Oldalon, és a Jelentkező Promócióban való további részvétele a változások és módosítások elfogadásának tekintendő.

8.8 A Szabályokra és azok értelmezésére Málta joga az irányadó. A Jelentkező ezennel visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy bármelyik Promócióból kifolyólag felmerülő mindennemű igény, jogvita vagy ellentét eldöntésére, és az ezekből eredő bármilyen eljárás lefolytatására a máltai bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, és lemond minden olyan esetleg fennálló jogáról, amely alapján kifogásolhatná az ezen bíróság előtti eljárás lefolytatását, vagy amely alapján arra hivatkozhatna, hogy nem megfelelő fórum elé került az eljárás, illetve hogy ezen bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal. Jelen bekezdésben foglaltak nem korlátozzák a jogunkat arra, hogy eljárást indítsunk a Felhasználó ellen bármely más joghatóság bíróságán, sem a bármely más joghatóság szerint indított eljárás nem zárja ki további eljárások indítását akár egyidejűleg, akár egymást követően mindaddig, amíg azt más joghatóság törvénye lehetővé teszi.

Ha bármilyen kérdésed van valamelyik promócióval kapcsolatban, írj az Ügyfélszolgálatnak.

Frissítve 2020 márciusában.

Alkalmazás letöltése

Alkalmazás letöltése

Játssz út közben is kaszinójátékokat az iOS és Android eszközökre letölthető alkalmazással.

Kaszinós Azonnali Bónusz

Kaszinójátékok GYIK

Azonnali Bónuszod működésével és felhasználásával kapcsolatban tájékozódj a Kaszinós Azonnali Bónusz oldalán.

Játék valódi pénzben

Chip Stack

Hajtsd végre első valódi pénzes befizetésedet, és kezdj el játszani most! A befizetés gyors és biztonságos.